Index 
Notulen
PDF 227kWORD 150k
Maandag 23 november 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Ingekomen stukken
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)
 12.Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam (debat)
 13.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (debat)
 14.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)
 15.Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (korte presentatie)
 16.Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (korte presentatie)
 17.De rol van de EU binnen de VN (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Bamako op 20 november 2015.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van het terrorisme.

De Voorzitter brengt hulde aan de Duitse oud-kanselier Helmut Schmidt, die op 10 november 2015 is overleden.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

Marek Józef Gróbarczyk en Dawid Bohdan Jackiewicz zijn benoemd tot leden van de Poolse regering. Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en constateert dat hun zetels met ingang van 16 november 2015 vacant zijn.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Bolesław G. Piecha ingediend in het kader van een procedure in verband met een administratieve overtreding.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 25 november 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL) en tot vervanging en intrekking van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen en gemeenschappelijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2 programma) - als middel om de overheidssector te moderniseren (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 bij de algemene begroting 2015: Eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Standpunt van de Raad van 10 november 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (2014/2252(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Verslag inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt? (2015/2104(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Verslag over de ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (2014/2211(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Verslag over vermindering van de ongelijkheid, met bijzondere focus op kinderarmoede (2014/2237(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Verslag over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (2015/2107(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Verslag over cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (2014/2247(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Aanvullend verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Verslag over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (2015/2063(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Verslag over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (2015/2066(INI)) - Commissie TAXE - Rapporteurs: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Commissie voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT) betreffende het lidmaatschap van de Unie in de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europeess Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) van het bemiddelingscomité

- Begrotingsprocedure 2016 - Bemiddelingsdocument – Gemeenschappelijke tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

- Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – Commissie BUDG - Rapporteurs: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000126/2015) van Iratxe García Pérez, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: De uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015) van Bernd Lange en Marietje Schaake, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en langdurige crisissen (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van juni I en II, en juli 2015 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november II 2015 (PE 571.857/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (punt 79 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Fredrick Federley, voor het verzoek, en Michèle Alliot-Marie, tegen het verzoek.

Bij ES (149 voor, 139 tegen, 40 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

ontwerpresoluties: dinsdag 24 november, 12:00

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 25 november, 12:00

amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 25 november, 13:00

verzoeken om aparte stemmingen en stemmingen in onderdelen: woensdag 25 november, 19:00.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de stemming over het verslag-Ferreira – Theurer over de fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (A8-0317/2015) (punt 23 PDOJ) uit te stellen tot donderdag, indien het mandaat van de Bijzondere commissie TAXE niet wordt verlengd.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Fabio De Masi, voor het verzoek, Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, en Peter Simon, namens de S&D-Fractie, laatstgenoemden om te verzekeren dat hun respectieve fracties de verlenging van het mandaat van de Commissie TAXE ondersteunen.

Philippe Lamberts trekt zijn verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Maria Lidia Senra Rodríguez.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Pablo Zalba Bidegain, namens de Commissie INTA, over de stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 26.11.2015.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


12. Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000116/2015) van Bernd Lange en Marietje Schaake, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, over de organisatie van de vergaderingen van de parlementaire commissies tijdens de plenaire vergaderingen in Straatsburg (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


13. Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (debat)

Verklaring van de Commissie: Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Nicola Danti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 26.11.2015.


14. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, en Clara Eugenia Aguilera García.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 26.11.2015.


15. Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede (korte presentatie)

Verslag over vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede [2014/2237(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 24.11.2015.


16. Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (korte presentatie)

Verslag over cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen [2014/2247(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: 24 november 2015.


17. De rol van de EU binnen de VN (korte presentatie)

Verslag inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt? [2015/2104(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira en James Carver.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: 24 november 2015.


18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin en István Ujhelyi.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 571.857/OJMA).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridische mededeling - Privacybeleid