Index 
Proces-verbal
PDF 228kWORD 173k
Luni, 23 noiembrie 2015 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC (dezbatere)
 12.Drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale dintre UE și Vietnam (dezbatere)
 13.Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (dezbatere)
 14.O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (dezbatere)
 15.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (prezentare succintă)
 16.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (prezentare succintă)
 17.Rolul UE în cadrul ONU (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind atentatele teroriste de la Paris, din 13 noiembrie 2015 și de la Bamako, din 20 noiembrie 2015.

Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria victimelor terorismului.

Președintele a omagiat memoria fostului cancelar german, Helmut Schmidt, decedat la 10 noiembrie 2015.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Marek Józef Gróbarczyk și Dawid Bohdan Jackiewicz au fost numiți membri ai guvernului polon. Parlamentul a luat act că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat european și a constatat cele două locuri vacante, cu efect de la 16 noiembrie 2015.


5. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile poloneze competente din au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha, în cadrul unei proceduri de urmărire pentru o infracțiune administrativă.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 25 noiembrie 2015 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Decizia Parlamentului european și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (DIV) în Letonia (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Poziția Consiliului din 10 noiembrie 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2014/2252(INI)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Raport referitor la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE (2015/2104(INI)) - AFET - Raportor: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (2014/2211(INI)) - ITRE - Raportor: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Raport referitor la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (2014/2237(INI)) - EMPL - Raportoare: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - Raportor: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Raport referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (2015/2107(INI)) - EMPL - Raportor: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Raport referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI)) - REGI - Raportoare: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***IRaport suplimentar referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Raport referitor la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (2015/2063(INI)) - LIBE - Raportoare: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015/2066(INI)) - TAXE - Raportoare: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- ***Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) de Comitetul de conciliere

Procedura bugetară 2016 – document de conciliere – text comun (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) de Delegația Parlamentului la Comitetul de conciliere

Raport privind proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – Comisia BUDG - Raportori: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000126/2015) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Eliminarea violenței împotriva femeilor în UE (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015) adresată de Bernd Lange și Marietje Schaake, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Drepturile omului în cadrul negocierilor dintre UE și Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, adresată Comisiei: O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, adresată Comisiei: Educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune iunie I și II și iulie 2015 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


10. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din noiembrie II 2015 (PE 571.857/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Solicitarea Grupului GUE/NGL de a închide dezbaterea privind O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (punctul 79 din PDOJ) prin depunerea propunerilor de rezoluție, care vor fi puse la vot joi.

Au intervenit: Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat solicitarea, Fredrick Federley, în favoarea solicitării, și Michèle Alliot-Marie, împotriva solicitării.

Cu VE (149 pentru, 139 împotrivă, 40 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluție: marți, 24 novembre, 12:00

amendamente și propuneri comune de rezoluție: miercuri, 25 novembre, 12:00

amendamente la propunerile de rezoluții comune: miercuri, 25 novembre, 13:00

cereri de voturi separate și voturi pe părți: miercuri, 25 novembre, 19:00

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Solicitarea Grupului Verts/ALE de a amâna pentru joi votarea raportului Ferreira – Theurer privind Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (A8-0317/2015) (punctul 23 din PDOJ), în cazul în care nu se prelungește mandatul Comisiei speciale TAXE.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat solicitarea, Fabio De Masi, în favoarea solicitării, Manfred Weber, în numele Grupului PPE, și Peter Simon, în numele Grupului S&D, ultimi doi pentru a-și asigura grupurile repsective de susținerea prelungirii mandatului Comisiei TAXE.

Philippe Lamberts și-a retras cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, neafiliat, Davor Ivo Stier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Dita Charanzová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta și Pedro Silva Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Maria Lidia Senra Rodríguez.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange și Pablo Zalba Bidegain, în numele Comisiei INTA, referitoare la situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în vederea celei de-a 10-a Conferințe ministeriale a OMC (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 26.11.2015.

            A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
               Vicepreședintă


12. Drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale dintre UE și Vietnam (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000116/2015) adresată de Bernd Lange și Marietje Schaake, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Drepturile omului în cadrul negocierilor dintre UE și Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, privind organizarea reuniunilor comisiilor parlamentare în timpul ședințelor plenare de la Strasbourg (Președinta a luat act de această chestiune.), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică și Miroslav Mikolášik.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Nicola Danti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 26.11.2015.


14. O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000141/2015) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, adresată Comisiei: O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Albert Deß, în numele Grupului PPE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, și Clara Eugenia Aguilera García.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida și Ricardo Serrão Santos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas și Jonathan Arnott.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 26.11.2015.


15. Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (prezentare succintă)

Raport referitor la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor [2014/2237(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini și Patricija Šulin.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.6 al PV din 24.11.2015.


16. Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (prezentare succintă)

Raport referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate [2014/2247(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato și Ruža Tomašić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Acest punct a fost închis.

Vot: 24 noiembrie 2015.


17. Rolul UE în cadrul ONU (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE [2015/2104(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira și James Carver.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: 24 noiembrie 2015.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin și István Ujhelyi.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 571.857/OJMA).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Aviz juridic - Politica de confidențialitate