Zoznam 
Zápisnica
PDF 232kWORD 167k
Pondelok, 23. novembra 2015 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Predloženie dokumentov
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Program práce
 11.Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (rozprava)
 12.Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (rozprava)
 13.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (rozprava)
 14.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (rozprava)
 15.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (stručná prezentácia)
 16.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (stručná prezentácia)
 17.Úloha EÚ v rámci OSN (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie k teroristickým útokom, ku ktorým došlo v Paríži 13. novembra 2015 a v Bamaku 20. novembra 2015.

Parlament si obete terorizmu uctil minútou ticha.

Predseda vzdal hold bývalému nemeckému kancelárovi Helmutovi Schmidtovi, ktorý zomrel 10. novembra 2015.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Marek Józef Gróbarczyk a Dawid Bohdan Jackiewicz boli vymenovaní za členov poľskej vlády. Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom funkcie európskeho poslanca a konštatoval uvoľnenie ich postov s účinnosťou od 16. novembra 2015.


5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné poľské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bolesława G. Piecha v rámci súdneho konania prebiehajúceho pred súdom vo veci správneho priestupku.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 25. novembra 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok modernizácie verejného sektora (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Smernica európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu a o zrušení smernice Rady 83/417/EHS (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Smernica európskeho Parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: Vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov - pozícia Rady z 10. novembra 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou v mene Európskej únie (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentných výborov

- Stanovisko k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (2014/2252(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Správa o úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky (2015/2104(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Správa o rozvoji udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (2014/2211(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (2014/2237(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Správa k strategickému rámcu EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (2015/2107(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Správa o politike súdržnosti a marginalizovaných komunitách (2014/2247(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Doplňujúca správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Správa o predchádzaní radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (2015/2063(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku (2015/2066(INI)) - výbor TAXE - Spravodajkyne: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) Zmierovacieho výboru

- 2016 Rozpočtový postup - Dokument Zmierovacieho výboru – Spoločný text (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

- Správa o spoločnom texte všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000126/2015), ktorú položila Iratxe García Pérez v mene výboru FEMM pre Komisiu: Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), ktorú položili Bernd Lange a Marietje Schaake v mene výboru INTA pre Komisiu: Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski v mene výboru AGRI pre Komisiu: Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 - 2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE pre Komisiu: Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na oboch júnových schôdzach a na júlovej schôdzi v roku 2015 sú k dispozícii na stránke Europarl.


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej novembrovej plenárnej schôdze v roku 2015 (PE 571.857/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o uzavretie rozpravy na tému Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (bod 79 PDOJ) predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť zdôvodnila, Fredrick Federley, ktorý žiadosť podporil a Michèle Alliot-Marie, ktorá sa vyslovila proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 149, proti: 139, zdržali sa hlasovania: 40).

Boli stanovené tieto lehoty:

návrhy uznesenia: utorok 24. novembra 12:00 h

pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: streda 25. novembra 12:00 h

pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesenia: streda 25. novembra 13:00 h

žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 25. novembra, 19:00 h

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE o preloženie hlasovania o Ferreirovej a Theurerovej správe na tému Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (A8-0317/2015) (bod 23 PDOJ), ak nebude predĺžený mandát osobitného výboru TAXE.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý žiadosť zdôvodnil, Fabio De Masi, ktorý žiadosť podporil, Manfred Weber v mene skupiny PPE a Peter Simon v mene skupiny S&D, ktorí poslancov ubezpečili, že ich príslušné skupiny podporujú predĺženie mandátu výboru TAXE.

Philippe Lamberts svoju žiadosť stiahol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Dita Charanzová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Maria Lidia Senra Rodríguez.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain, v mene výboru INTA, o súčasnom stave rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 26.11.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


12. Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000116/2015), ktorú položil Bernd Lange a Marietje Schaake v mene výboru INTA pre Komisiu: Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias k organizácii schôdzí parlamentných výborov počas plenárnych zasadnutí v Štrasburgu (predsedajúca to vzala na vedomie.), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


13. Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


14. Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000141/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski v mene výboru AGRI pre Komisiu: Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 - 2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Paolo De Castro v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Albert Deß v mene skupiny PPE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, a Clara Eugenia Aguilera García.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


15. Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (stručná prezentácia)

Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí [2014/2237(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Patricija Šulin.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 24.11.2015.


16. Politika súdržnosti a marginalizované komunity (stručná prezentácia)

Správa o politike súdržnosti a marginalizovaných komunitách [2014/2247(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: 24. novembra 2015.


17. Úloha EÚ v rámci OSN (stručná prezentácia)

Správa o úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky [2015/2104(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a James Carver.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: 24. novembra 2015.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin a István Ujhelyi.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 571.857/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia