Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 24. novembris - Strasbūra

3. Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (2015/2737(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly un Miroslav Poche.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos un Victor Negrescu.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Marek Jurek un Maria Grapini par uzstāšanās laika sadali un debašu norisi (sēdes vadītājs atgādināja par spēkā esošo procedūru).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika