Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2066(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0317/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0317/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)
CRE

Έκθεση για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος [2015/2066(INI)] - . Συνεισηγητές: Elisa Ferreira και Michael Theurer (A8-0317/2015)

Οι Elisa Ferreira και Michael Theurer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matt Carthy, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Sander Loones και Esther de Lange.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo και Εύα Καϊλή.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Marco Valli, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Elisa Ferreira και Michael Theurer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου