Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0333/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0333/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0407

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Οι Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), José Manuel Fernandes και Gérard Deprez παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti και Λευτέρης Χριστοφόρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνει ο Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου