Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2132(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0333/2015

Ingivna texter :

A8-0333/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0407

Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

11. Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG), José Manuel Fernandes och Gérard Deprez redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti och Lefteris Christoforou.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno och Zoltán Balczó.

Talare: Petri Sarvamaa.

Talare: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 25.11.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy