Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0316/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0316/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις [2015/2063(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Η Rachida Dati παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marina Albiol Guzmán, για να διαμαρτυρηθεί κατά των, σύμφωνα με την άποψή της, ξενοφοβικών εκφράσεων των προηγούμενων ομιλητών, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, για να διαμαρτυρηθεί κατά των σχολίων της Diane Dodds σχετικά με το κόμμα Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Γεώργιος Επιτήδειος, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Λάμπρος Φουντούλης, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, σχετικά με εν εξελίξει κράτηση ομήρων στην πόλη Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Η Πρόεδρος εκφράζει την ελπίδα ότι η κράτηση των ομήρων στο Roubaix θα τερματισθεί χωρίς τραυματίες και νεκρούς.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου