Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2211(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0460

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων [2014/2211(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (2015/2978(RSP))

Ο Edouard Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής), η οποία προβαίνει επίσης σε δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso και Claude Rolin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Arena, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Tiziana Beghin.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Edouard Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Δεκεμβρίου II.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου