Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2211(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0309/2015

Ingivna texter :

A8-0309/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0460

Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

13. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller – Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller [2014/2211(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Uttalande av kommissionen: Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (2015/2978(RSP))

Edouard Martin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen), som även gjorde uttalandet.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Dan Nica för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso och Claude Rolin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Tiziana Beghin.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Edouard Martin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden december II.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy