Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2107(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0312/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0312/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ο Ole Christensen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Biljana Borzan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro και Claude Rolin.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Ole Christensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου