Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

15. Превантивни мерки за справяне с разликата в пенсиите между половете в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Превантивни мерки за справяне с разликата в пенсиите между половете в ЕС (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka и Inês Cristina Zuber.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност