Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (2015/2971(RSP))

H Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου