Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състояние на енергийния съюз (разискване)
 4.Застрахователно посредничество***I (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Отмяна на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Застрахователно посредничество ***I (гласуване)
  5.6.Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (гласуване)
  5.7.Политиката на сближаване и маргинализираните общности (гласуване)
  5.8.Ролята на ЕС в рамките на ООН (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Изявление на председателството
 10.Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (разискване)
 11.Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (разискване)
 12.Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (разискване)
 13.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали - Мерките против дъмпинга и тяхното въздействие върху стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)
 14.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
 15.Превантивни мерки за справяне с разликата в пенсиите между половете в ЕС (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (201 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (1420 kb) 
 
Протокол (190 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (34 kb) Поименни гласувания (70 kb) 
 
Протокол (297 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (637 kb) Поименни гласувания (1467 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност