Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 304kWORD 196k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 4.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση***I (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (ψηφοφορία)
  5.7.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (ψηφοφορία)
  5.8.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Δήλωση της Προεδρίας
 10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)
 12.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)
 13.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.40.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Αφγανιστάν, ειδικότερα οι δολοφονίες στην επαρχία Zabul (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1258/2015

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1261/2015

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1264/2015

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Roberta Metsola και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1265/2015

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1270/2015

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ειδικότερα τις δολοφονίες στην επαρχία Zaboul (B8-1272/2015).

II.   Καμπότζη (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Καμπότζη (B8-1263/2015

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη (B8-1267/2015

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Καμπότζη (B8-1268/2015

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Λευτέρης Χριστοφόρου, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη (B8-1271/2015

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη (B8-1273/2015

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη (B8-1274/2015

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με την Καμπότζη (B8-1277/2015).

III.   Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01257/2015)·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, sur la liberté d'expression au Bangladesh (B8-01259/2015)·

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01260/2015)·

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Λευτέρης Χριστοφόρου, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01262/2015)·

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01266/2015)·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01269/2015)·

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Tania González Peñas, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπαγκλαντές (B8-01275/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2015/2737(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Λάμπρος Φουντούλης, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Νικόλαος Χουντής, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, José Blanco López, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly και Miroslav Poche.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Κώστας Μαυρίδης, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Γεώργιος Κύρτσος και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνουν οι Marek Jurek και Maria Grapini σχετικά με την κατανομή του χρόνου ομιλίας και τη διεξαγωγή της συζήτησης (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την ισχύουσα διαδικασία).


4. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0315/2015)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Isabella De Monte, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Werner Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00)

(από τις 12.00 μέχρι τις 12.30, το Κοινοβούλιο συνέρχεται επ' ευκαιρία της απονομής του βραβείου LUX)

(Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο João Ferreira, για να ζητήσει τροποποίηση του καθεστώτος των βουλευτών προκειμένου να προβλέπεται αντικατάσταση σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας.


5.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0396)


5.2. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0397)


5.3. Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0398)


5.4. Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής για τη διατήρηση του Τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του Τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0399)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.5. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0400)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0400)


5.6. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια [2014/2237(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0401)


5.7. Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότηες [2014/2247(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0402)


5.8. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών - για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ [2015/2104(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0403)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan και Jonathan Arnott

Έκθεση Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds και Jonathan Arnott

Έκθεση Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver και Jonathan Arnott

Έκθεση Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James και Bill Etheridge.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Theresa Griffin γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Theresa Griffin γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2014, της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2014, της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2015, της Δευτέρας 27 Απριλίου 2015, της Δευτέρας 18 Μαΐου 2015, της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2015 και της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά ότι το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


9. Δήλωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να υπενθυμίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στους εορτασμούς που προβλέπονται στις 25 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Επίσης αποτίει φόρο τιμής στον Denis Mukwege, κάτοχο του βραβείου Ζαχάρωφ 2014, για τη δραστηριότητά του υπέρ των γυναικών του Κονγκό.


10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)

Έκθεση για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος [2015/2066(INI)] - . Συνεισηγητές: Elisa Ferreira και Michael Theurer (A8-0317/2015)

Οι Elisa Ferreira και Michael Theurer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matt Carthy, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Sander Loones και Esther de Lange.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo και Εύα Καϊλή.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Marco Valli, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Elisa Ferreira και Michael Theurer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.


11. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Οι Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), José Manuel Fernandes και Gérard Deprez παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti και Λευτέρης Χριστοφόρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνει ο Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.


12. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις [2015/2063(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Η Rachida Dati παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marina Albiol Guzmán, για να διαμαρτυρηθεί κατά των, σύμφωνα με την άποψή της, ξενοφοβικών εκφράσεων των προηγούμενων ομιλητών, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, για να διαμαρτυρηθεί κατά των σχολίων της Diane Dodds σχετικά με το κόμμα Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Γεώργιος Επιτήδειος, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Λάμπρος Φουντούλης, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, σχετικά με εν εξελίξει κράτηση ομήρων στην πόλη Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Η Πρόεδρος εκφράζει την ελπίδα ότι η κράτηση των ομήρων στο Roubaix θα τερματισθεί χωρίς τραυματίες και νεκρούς.


13. Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων [2014/2211(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (2015/2978(RSP))

Ο Edouard Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής), η οποία προβαίνει επίσης σε δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso και Claude Rolin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Arena, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Tiziana Beghin.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Edouard Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Δεκεμβρίου II.


14. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ο Ole Christensen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Biljana Borzan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro και Claude Rolin.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Ole Christensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.


15. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (2015/2971(RSP))

H Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 571.857/OJME).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου