Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 189k
2015. november 24., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az energiaunió helyzete (vita)
 4.A biztosítási közvetítés ***I (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A schengeni vívmányokra vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.A schengeni vívmányok büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagság elnyerése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.A biztosítási közvetítés ***I (szavazás)
  
5.6.Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegénységre (szavazás)
  
5.7.Kohéziós politika és marginalizált közösségek (szavazás)
  
5.8.Az EU szerepe az ENSZ-ben (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az elnök nyilatkozata
 10.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (vita)
 11.2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)
 12.Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzése (vita)
 13.Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése - Dömpingellenes intézkedések és az uniós acéliparra gyakorolt hatásuk (vita)
 14.Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiai kerete (vita)
 15.Az EU-ban a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség kezelését szolgáló megelőző intézkedések (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.40-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Afganisztán – különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságok (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról (B8-1258/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról (B8-1261/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról (B8-1264/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Luis Ramón, Roberta Metsola és Therese Comodini Cachia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról (B8-1265/2015);

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról (B8-1270/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről, különösen a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokról(B8-1272/2015).

II.   Kambodzsa (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec és Therese Comodini Cachia, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-1263/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B8-1267/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-1268/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola és Therese Comodini Cachia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-1271/2015);

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B8-1273/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a kambodzsai politikai helyzetről (B8-1274/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina és Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-1277/2015).

III.   A véleménynyilvánítás szabadsága Bangladesben (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01257/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01259/2015);

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01260/2015);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola és Therese Comodini Cachia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01262/2015);

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01266/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01269/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Bangladesben (B8-01275/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az energiaunió helyzete (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az energiaunió helyzete (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, független, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly és Miroslav Poche.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet és Lefteris Christoforou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos és Victor Negrescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Marek Jurek és Maria Grapini a felszólalási idő elosztásáról és a vita lefolyásáról (az elnök emlékeztet az érvényben lévő eljárásra).


4. A biztosítási közvetítés ***I (vita)

Jelentés a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Catherine Stihler, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Isabella De Monte, Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal: Jonathan Hill és Werner Langen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.24-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .

(Az ülést 12 órakor felfüggesztik)

(12.00 és 12.30 között a Parlament ülést tart, amelyen átadják a LUX-díjat)

(Az ülés 12.30-kor folytatódik)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: João Ferreira, aki a képviselői statútum módosítását kéri, hogy hosszú távollét esetén helyettesítésről lehessen gondoskodni.


5.1. A schengeni vívmányokra vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK, és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0396)


5.2. A schengeni vívmányok büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK, és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0397)


5.3. A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK, és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0398)


5.4. A déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagság elnyerése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) között levélváltás formájában létrejött, az Uniónak a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagságáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0399)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.5. A biztosítási közvetítés ***I (szavazás)

Jelentés a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0400)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0400)


5.6. Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegénységre (szavazás)

Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a gyermekszegénységre [2014/2237(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0401)


5.7. Kohéziós politika és marginalizált közösségek (szavazás)

Jelentés a kohéziós politikáról és a marginalizálódott közösségekről [2014/2247(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0402)


5.8. Az EU szerepe az ENSZ-ben (szavazás)

Jelentés az EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai [2015/2104(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0403)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Werner Langen -jelentés - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan és Jonathan Arnott

Inês Cristina Zuber -jelentés - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds és Jonathan Arnott

Terry Reintke -jelentés - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver és Jonathan Arnott

Paavo Väyrynen -jelentés - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James és Bill Etheridge.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Theresa Griffin közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Theresa Griffin közli, hogy részt vett a 2014. október 20-i, hétfői, 2014. november 24-i, hétfői, 2015. január 28-i, szerdai, 2015. április 27-i, hétfői, 2015. május 18-i, hétfői, 2015. július 6-i, hétfői és 2015. szeptember 7-i, hétfői ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


9. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, mely során emlékeztet arra, hogy a Parlament részt vesz a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja keretében november 25-ére tervezett ünnepségeken. Megemlékezik továbbá Denis Mukwegéről, a Szaharov-díj 2014. évi kitüntetettjéről a kongói nők érdekében végzett tevékenysége kapcsán.


10. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (vita)

Jelentés a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről [2015/2066(INI)] - . Előadók: Elisa Ferreira és Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira és Michael Theurer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Peter Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matt Carthy, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Sander Loones és Esther de Lange.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo és Eva Kaili.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira és Michael Theurer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.25-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


11. 2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése tervezetének a költségvetési eljárás szerinti egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegéről [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke), José Manuel Fernandes és Gérard Deprez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti és Lefteris Christoforou.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno és Zoltán Balczó.

Felszólal: Petri Sarvamaa.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna és Jean Arthuis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.25-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


12. Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzése (vita)

Jelentés az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzéséről [2015/2063(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Charles Tannock (az AFET bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a CULT bizottság véleményének előadója), Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, aki tiltakozik az előző felszólalók szerinte idegengyűlölő megjegyzései ellen, Zoltán Balczó, független, és Milan Zver.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, aki tiltakozik Diane Dodds Sinn Féin párttal kapcsolatos megjegyzései ellen, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, a Roubaix-ban jelenleg zajló túszszedésről, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.25-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .

Az elnök, aki reményét fejezi ki, hogy a Robaix-ban történt túszszedés sérülések és haláleset nélkül fog lezárulni.


13. Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése - Dömpingellenes intézkedések és az uniós acéliparra gyakorolt hatásuk (vita)

Jelentés az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztéséről [2014/2211(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Edouard Martin (A8-0309/2015)

A Bizottság nyilatkozata: Dömpingellenes intézkedések és az uniós acéliparra gyakorolt hatásuk (2015/2978(RSP))

Edouard Martin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja), és egyúttal nyilatkozatot is tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso és Claude Rolin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Tiziana Beghin.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Edouard Martin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a decemberi II. ülésszak során.


14. Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiai kerete (vita)

Jelentés az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiai keretéről [2015/2107(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Biljana Borzan (a FEMM bizottság véleményének előadója), Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro és Claude Rolin.

Felszólal: Marianne Thyssen és Ole Christensen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.25-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


15. Az EU-ban a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség kezelését szolgáló megelőző intézkedések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU-ban a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség kezelését szolgáló megelőző intézkedések (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 571.857/OJME).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat