Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 190k
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Stan unii energetycznej (debata)
 4.Pośrednictwo ubezpieczeniowe***I (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)
  5.6.Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (głosowanie)
  5.7.Polityka spójności a społeczności marginalizowane (głosowanie)
  5.8.Rola UE w ONZ (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Oświadczenie Przewodniczącego
 10.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (debata)
 11.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (debata)
 12.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (debata)
 13.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych - Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (debata)
 14.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
 15.Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:40.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, i Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Afganistanie, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1258/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Afganistanu, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1261/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie Afganistanu, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1264/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Luis Ramón, Roberta Metsola i Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, w sprawie Afganistanu, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1265/2015);

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie Afganistanu, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1270/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Afganistanie, w szczególności zabójstw w prowincji Zabul (B8-1272/2015).

II.   Kambodża (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec i Therese Comodini Cachia, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Kambodży (B8-1263/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Kambodży (B8-1267/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Kambodży (B8-1268/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola i Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, w sprawie Kambodży (B8-1271/2015);

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Kambodży (B8-1273/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży (B8-1274/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina i Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Kambodży (B8-1277/2015).

III.   Wolność słowa w Bangladeszu (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01257/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01259/2015);

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01260/2015);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola i Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01262/2015);

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01266/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01269/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolności słowa w Bangladeszu (B8-01275/2015).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Stan unii energetycznej (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan unii energetycznej (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Olafa Henkela, Zoltán Balczó niezrzeszony, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Klausa Buchnera, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly i Miroslav Poche.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Olle Ludvigsson, Ivo Belet i Lefteris Christoforou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos i Victor Negrescu.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.

Głos zabrali: Marek Jurek i Maria Grapini na temat przydziału czasu wystąpień i przebiegu debaty (przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy).


4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Isabella De Monte, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 24.11.2015.

(Posiedzenie zawieszono o godz. 12.00)

(w godz. 12.00-12.30 Parlament zgromadził się z okazji wręczenia nagrody LUX)

(Posiedzenie wznowiono o godz. 12.30)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał João Ferreira w celu zwrócenia się z prośbą o zmianę statutu posła, tak aby możliwe było znalezienie zastępstwa w wypadku przedłużającej się nieobecności jednego z posłów.


5.1. Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI, i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0396)


5.2. Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI, i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0397)


5.3. Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI, i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0398)


5.4. Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji Konwencji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0399)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w zmienionej formie (P8_TA(2015)0400)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0400)


5.6. Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmniejszenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci [2014/2237(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0401)


5.7. Polityka spójności a społeczności marginalizowane (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i społeczności marginalizowanych [2014/2247(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0402)


5.8. Rola UE w ONZ (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli UE w ONZ – w jaki sposób lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE [2015/2104(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0403)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James i Bill Etheridge.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13:35 i wznowione o godz. 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Theresa Griffin poinformowała, iż była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Theresa Griffin poinformowała, że była obecna na posiedzeniach w poniedziałek 20 października 2014 r., poniedziałek 24 listopada 2014 r., środę 28 stycznia 2015 r., poniedziałek 27 kwietnia 2015 r., poniedziałek 18 maja 2015 r., poniedziałek 6 lipca 2015 r. i poniedziałek 7 września 2015 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


9. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodnicząca złożyła oświadczenie w związku z udziałem Parlamentu w przewidzianych na 25 listopada obchodach Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Przewodnicząca oddała hołd Denisowi Mukwege, laureatowi nagrody im. Sacharowa w 2014 r., z uwagi na jego działalność na rzecz kobiet kongijskich.


10. Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (debata)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach [2015/2066(INI)] - . Współsprawozdawcy: Elisa Ferreira i Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira i Michael Theurer przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Peter Simon w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Matta Carthy'ego, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Sander Loones i Esther de Lange.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo i Eva Kaili.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franka Engela, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira i Michael Theurer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 25.11.2015.


11. Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG), José Manuel Fernandes i Gérard Deprez przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti i Lefteris Christoforou.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno i Zoltán Balczó.

Głos zabrał Petri Sarvamaa.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 25.11.2015.


12. Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (debata)

Sprawozdanie w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne [2015/2063(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Charles Tannock (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Marina Albiol Guzmán, aby zaprotestować wobec ksenofobicznych jej zdaniem wypowiedzi jej przedmówców, Zoltán Balczó niezrzeszony i Milan Zver.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, aby zaprotestować wobec komentarzy Diane Dodds dotyczących partii politycznej Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno na temat wzięcia zakładników w Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge i Gianluca Buonanno.

Głos zabrał: Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 25.11.2015.

Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że akcja uwolnienia zakładników zakończy się bez rannych i ofiar śmiertelnych.


13. Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych - Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych [2014/2211(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Oświadczenie Komisji: Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (2015/2978(RSP))

Edouard Martin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji). Złożyła ona również oświadczenie.

Głos zabrał Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dan Nica w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso i Claude Rolin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Tiziana Beghin.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Edouard Martin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja grudniowa.


14. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Biljana Borzan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Georges Bach w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro i Claude Rolin.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Ole Christensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 25.11.2015.


15. Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrały: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 571.857/OJME).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności