Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 192k
Marţi, 24 noiembrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Starea uniunii energetice (dezbatere)
 4.Intermedierea de asigurări***I (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Aderarea la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Intermedierea de asigurări ***I (vot)
  5.6.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (vot)
  5.7.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (vot)
  5.8.Rolul UE în cadrul ONU (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Declarația prezidiului
 10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (dezbatere)
 11.Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere)
 12.Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (dezbatere)
 13.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază - Măsurile antidumping și efectele lor asupra industriei siderurgice a Uniunii Europene (dezbatere)
 14.Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)
 15.Măsuri preventive pentru eliminarea decalajului existent între pensiile femeilor și ale bărbaților în UE (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.40.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Afganistan - în special asasinatele din provincia Zabul (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1258/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1261/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1264/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Roberta Metsola și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1265/2015);

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1270/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, privind situația din Afghanistan, în special masacrele din provincia Zaboul (B8-1272/2015).

II.   Cambodgia (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului Verts/ALE, privind Cambodgia (B8-1263/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind situația din Cambodgia (B8-1267/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind Cambodgia (B8-1268/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, privind Cambodgia (B8-1271/2015);

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, privind situația din Cambodgia (B8-1273/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D privind situația politică din Cambodgia (B8-1274/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL privind Cambodgia (B8-1277/2015).

III.   Libertatea de exprimare în Bangladesh (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01257/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01259/2015);

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01260/2015);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01262/2015);

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01266/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01269/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, privind libertatea de exprimare în Bangladesh (B8-01275/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Starea uniunii energetice (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Starea uniunii energetice (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (Vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, neafiliat, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly și Miroslav Poche.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet și Lefteris Christoforou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos și Victor Negrescu.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.

Au intervenit: Marek Jurek și Maria Grapini cu privire la repartizarea timpului pentru luările de cuvânt și la desfășurarea dezbaterii (Președintele a reamintit procedura în vigoare).


4. Intermedierea de asigurări***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Catherine Stihler, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Isabella De Monte, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit: Jonathan Hill și Werner Langen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 24.11.2015.

(ședința a fost suspendată la ora 12.00)

(între 12.00 și 12.30, Parlamentul s-a reunit pentru decernarea Premiului LUX)

(Ședința a fost reluată la ora 12.30)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit João Ferreira, pentru a solicita modificarea Statului deputaților astfel încât să se prevadă înlocuirea în caz de absență prelungită.


5.1. Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a anumitor acte în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE, și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0396)


5.2. Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE, și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0397)


5.3. Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE, și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0398)


5.4. Aderarea la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSB) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0399)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.5. Intermedierea de asigurări ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobată cu modificări (P8_TA(2015)0400)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0400)


5.6. Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (vot)

Raport referitor la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor [2014/2237(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0401)


5.7. Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate [2014/2247(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0402)


5.8. Rolul UE în cadrul ONU (vot)

Raport referitor la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE [2015/2104(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0403)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan și Jonathan Arnott

Raport Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds și Jonathan Arnott

Raport Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver și Jonathan Arnott

Raport Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James și Bill Etheridge.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Theresa Griffin a anunțat că a fost prezentă, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Theresa Griffin a anunțat că a fost prezentă la ședințele de luni, 20 octombrie 2014, luni, 24 noiembre 2014, miercuri, 28 ianuarie 2015, luni, 27 aprilie 2015, luni, 18 mai 2015, luni, 6 iulie 2015 și luni, 7 septembrie 2015, dar numele său nu figurează pe listele de prezență.


9. Declarația prezidiului

Președinta a făcut o declarație pentru a reaminti participarea Parlamentului la manifestările prevăzute pentru 25 novembre, în cadrul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Președinta a adus, de asemenea, un omagiu lui Denis Mukwege, laureat al Premiului Sakharov 2014, pentru activitatea sa în sprijinul femeilor congoleze.


10. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (dezbatere)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare [2015/2066(INI)] - . Raportori: Elisa Ferreira și Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira și Michael Theurer și-au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Peter Simon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Matt Carthy, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Sander Loones și Esther de Lange.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo și Eva Kaili.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira și Michael Theurer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 25.11.2015.


11. Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegația Parlamentului European la comitetul de conciliere. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG), José Manuel Fernandes și Gérard Deprez și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti și Lefteris Christoforou.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno și Zoltán Balczó.

A intervenit Petri Sarvamaa.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna și Jean Arthuis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 25.11.2015.


12. Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (dezbatere)

Raport referitor la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste [2015/2063(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Charles Tannock (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Marina Albiol Guzmán, pentru a protesta împotriva afirmațiilor, după părerea sa, xenofobe ale oratorilor precedenți, Zoltán Balczó, neafiliat și Milan Zver.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, pentru a protesta împotriva comentariilor făcute de Diane Dodds cu privire la partidul Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, cu privire la luarea de ostatici în curs la Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, și Gianluca Buonanno.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 25.11.2015.

Președinta și-a exprimat speranța că luarea de ostatici de la Roubaix se va termina fără morți și răniți.


13. Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază - Măsurile antidumping și efectele lor asupra industriei siderurgice a Uniunii Europene (dezbatere)

Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază [2014/2211(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Declarație a Comisiei: Măsurile antidumping și efectele lor asupra industriei siderurgice a Uniunii Europene (2015/2978(RSP))

Edouard Martin și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei), care a făcut și declarația.

A intervenit Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Dan Nica, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso și Claude Rolin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Tiziana Beghin.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Edouard Martin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune decembrie II.


14. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)

Raport referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Biljana Borzan (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Georges Bach, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro și Claude Rolin.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Ole Christensen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 25.11.2015.


15. Măsuri preventive pentru eliminarea decalajului existent între pensiile femeilor și ale bărbaților în UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Măsuri preventive pentru eliminarea decalajului existent între pensiile femeilor și ale bărbaților în UE (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka și Inês Cristina Zuber.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 571.857/OJME).


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Aviz juridic - Politica de confidențialitate