Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 192k
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Stav energetickej únie (rozprava)
 4.Sprostredkovanie poistenia***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Sprostredkovanie poistenia ***I (hlasovanie)
  
5.6.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (hlasovanie)
  
5.7.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (hlasovanie)
  
5.8.Úloha EÚ v rámci OSN (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Vyhlásenie Predsedníctva
 10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (rozprava)
 11.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (rozprava)
 12.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (rozprava)
 13.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov - Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)
 14.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.40 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1258/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1261/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1264/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Roberta Metsola a Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE o Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1265/2015);

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1270/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Victor Negrescu v mene skupiny S&D o situácii v Afganistane, najmä o zabíjaní v provincii Zábul (B8-1272/2015).

II.   Kambodža (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec a Therese Comodini Cachia v mene skupiny Verts/ALE o Kambodži (B8-1263/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o situácii v Kambodži (B8-1267/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o Kambodži (B8-1268/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola a Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE o Kambodži (B8-1271/2015);

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o situácii v Kambodži (B8-1273/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Victor Negrescu v mene skupiny S&D o situácii v Kambodži (B8-1274/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina a Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL o Kambodži (B8-1277/2015).

III.   Sloboda prejavu v Bangladéši (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01257/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01259/2015);

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01260/2015);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola a Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01262/2015);

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Kaja Kallas v mene skupiny ALDE o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01266/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Victor Negrescu v mene skupiny S&D o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01269/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL o slobode prejavu v Bangladéši (B8-01275/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Stav energetickej únie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stav energetickej únie (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly a Miroslav Poche.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.

Vystúpili títo poslanci: Marek Jurek a Maria Grapini k rozdeleniu rečníckeho času a k priebehu rozpravy (predseda pripomenul príslušný postup).


4. Sprostredkovanie poistenia***I (rozprava)

Doplňujúca správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Catherine Stihler v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Isabella De Monte, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystúpili: Jonathan Hill a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 24.11.2015.

(Schôdza bola prerušená o 12.00 h)

(od 12.00 do 12.30 h sa Parlament zhromaždil pri príležitosti udelenia ceny LUX)

(Schôdza pokračovala o 12.30 h)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil João Ferreira so žiadosťou o zmenu štatútu poslancov, aby sa umožnilo zastupovanie v prípade dlhodobej neprítomnosti.


5.1. Zrušenie určitých aktov schengenského acquis ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0396)


5.2. Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0397)


5.3. Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0398)


5.4. Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0399)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.5. Sprostredkovanie poistenia ***I (hlasovanie)

Doplňujúca správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválená v znení zmien (P8_TA(2015)0400)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0400)


5.6. Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (hlasovanie)

Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí [2014/2237(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0401)


5.7. Politika súdržnosti a marginalizované komunity (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a marginalizovaných komunitách [2014/2247(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0402)


5.8. Úloha EÚ v rámci OSN (hlasovanie)

Správa o úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky [2015/2104(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0403)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

Správa: Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds a Jonathan Arnott

Správa: Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver a Jonathan Arnott

Správa: Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James a Bill Etheridge.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Theresa Griffin informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Theresa Griffin informovala, že bola prítomná na schôdzach v pondelok 20. októbra 2014, v pondelok 24. novembra 2014, v stredu 28. januára 2015, v pondelok 27. apríla 2015, v pondelok 18. mája 2015, v pondelok 6. júla 2015 a v pondelok 7. septembra 2015, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


9. Vyhlásenie Predsedníctva

Predsedníčka predniesla vyhlásenie, v ktorom pripomenula účasť Parlamentu na oslavách naplánovaných na 25. novembra v rámci Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Vzdala tiež hold laureátovi Sacharovovej ceny za rok 2014 Denisovi Mukwegemu za jeho aktivity v prospech konžských žien.


10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (rozprava)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2015/2066(INI)] - . Spravodajcovia: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira a Michael Theurer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Peter Simon v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matt Carthy, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Sander Loones a Esther de Lange.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira a Michael Theurer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 25.11.2015.


11. Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (rozprava)

Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v zmierovacom výbore. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (predseda výboru BUDG), José Manuel Fernandes a Gérard Deprez predstavili správu.

Vystúpili: Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti a Lefteris Christoforou.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno a Zoltán Balczó.

V rozprave vystúpil Petri Sarvamaa.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 25.11.2015.


12. Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (rozprava)

Správa o predchádzaní radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami [2015/2063(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, Ana Gomes v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Marina Albiol Guzmán, ktorá sa ohradila proti podľa nej xenofóbnym vyjadreniam predchádzajúcich rečníkov, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec a Milan Zver.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, ktorá sa ohradila proti poznámkam, ktoré predniesla Diane Dodds, pokiaľ ide o stranu Sinn Fein, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno k aktuálnemu zadržiavaniu rukojemníkov v meste Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge a Gianluca Buonanno.

Vystúpil: Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 25.11.2015.

Predsedníčka vyjadrila nádej, že zadržiavanie rukojemníkov v meste Roubaix sa skončí bez zranení či obetí na životoch.


13. Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov - Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)

Správa o rozvoji udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov [2014/2211(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Vyhlásenie Komisie: Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (2015/2978(RSP))

Edouard Martin uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a tiež predniesla vyhlásenie.

V rozprave vystúpil Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dan Nica v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso a Claude Rolin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Tiziana Beghin.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Edouard Martin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: druhá decembrová schôdza.


14. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)

Správa o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Biljana Borzan (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Georges Bach v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro a Claude Rolin.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Ole Christensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 25.11.2015.


15. Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 571.857/OJME).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia