Index 
Protokoll
PDF 275kWORD 167k
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Läget avseende energiunionen (debatt)
 4.Försäkringsförmedling***I (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Försäkringsförmedling ***I (omröstning)
  
5.6.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (omröstning)
  
5.7.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (omröstning)
  
5.8.EU:s roll i FN (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Uttalande av talmannen
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (debatt)
 11.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (debatt)
 12.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)
 13.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller – Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (debatt)
 14.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)
 15.Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.40.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1258/2015),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1261/2015),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1264/2015),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Roberta Metsola och Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1265/2015),

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1270/2015),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om situationen i Afghanistan, särskilt massakrerna i Zabulprovinsen (B8-1272/2015).

II.   Kambodja (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec och Therese Comodini Cachia, för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja (B8-1263/2015),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om situationen i Kambodja (B8-1267/2015),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Kambodja (B8-1268/2015),

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola och Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, om Kambodja (B8-1271/2015),

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om situationen i Kambodja (B8-1273/2015),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om den politiska situationen i Kambodja (B8-1274/2015),

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina och Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja (B8-1277/2015).

III.   Yttrandefriheten i Bangladesh (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01257/2015),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01259/2015),

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01260/2015),

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola och Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01262/2015),

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Kaja Kallas för ALDE-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01266/2015),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01269/2015),

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefriheten i Bangladesh (B8-01275/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Läget avseende energiunionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Läget avseende energiunionen (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, grupplös, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly och Miroslav Poche.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos och Victor Negrescu.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Marek Jurek och Maria Grapini yttrade sig om fördelningen av talartiden och debattens förlopp. (Talmannen påminde om det gällande förfarandet.)


4. Försäkringsförmedling***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Isabella De Monte, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Jonathan Hill och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 24.11.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.00)

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet med anledning av utdelningen av LUX-priset.)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.30)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °


Talare: João Ferreira begärde att ledamotsstadgan skulle ändras så att det skulle bli möjligt att ta in en ersättare i händelse av långvarig frånvaro.


5.1. Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG, och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0396)


5.2. Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG, och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0397)


5.3. Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG, och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0398)


5.4. Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat ”, punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0399)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.5. Försäkringsförmedling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet. (P8_TA(2015)0400)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0400)


5.6. Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (omröstning)

Betänkande om att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom [2014/2237(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0401)


5.7. Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper [2014/2247(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ” Omröstningsresultat”, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0402)


5.8. EU:s roll i FN (omröstning)

Betänkande om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre? [2015/2104(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ” Omröstningsresultat”, punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0403)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan och Jonathan Arnott

Betänkande Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds och Jonathan Arnott

Betänkande Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver och Jonathan Arnott

Betänkande Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James och Bill Etheridge.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Theresa Griffin hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Theresa Griffin meddelade att hon hade varit närvarande under sammanträdena måndagen den 20 oktober 2014, måndagen den 24 november 2014, onsdagen den 28 januari 2015, måndagen den 27 april 2015, måndagen den 18 maj 2015, måndagen den 6 juli 2015 och måndagen den 7 september 2015, men att hennes namn inte fanns på närvarolistan.


9. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande för att påminna om parlamentets medverkan i evenemangen den 25 november inom ramen för Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Hon hedrade även Denis Mukwege, 2014 års Sacharovprisvinnare, för hans arbete för de congolesiska kvinnorna.


10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (debatt)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2015/2066(INI)] - . Föredragande: Elisa Ferreira och Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira och Michael Theurer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Peter Simon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matt Carthy, Ashley Fox för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Sander Loones och Esther de Lange.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo och Eva Kaili.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 25.11.2015.


11. Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (debatt)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG), José Manuel Fernandes och Gérard Deprez redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti och Lefteris Christoforou.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno och Zoltán Balczó.

Talare: Petri Sarvamaa.

Talare: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 25.11.2015.


12. Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)

Betänkande om att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer [2015/2063(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Charles Tannock (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Marina Albiol Guzmán, som protesterade mot de föregående talarnas, enligt hennes åsikt, främlingsfientliga uttalanden, Zoltán Balczó, grupplös, och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, som protesterade mot Diane Dodds kommentarer om partiet Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, som yttrade sig om ett pågående gisslandrama i Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, och Gianluca Buonanno.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 25.11.2015.

Talmannen uttryckte sin förhoppning om att gisslandramat i Roubaix skulle sluta utan vare sig skadade eller döda.


13. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller – Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (debatt)

Betänkande om att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller [2014/2211(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Uttalande av kommissionen: Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (2015/2978(RSP))

Edouard Martin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen), som även gjorde uttalandet.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Dan Nica för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso och Claude Rolin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Tiziana Beghin.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Edouard Martin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden december II.


14. EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)

Betänkande om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Biljana Borzan (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Georges Bach för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro och Claude Rolin.

Talare: Marianne Thyssen och Ole Christensen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 25.11.2015.


15. Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka och Inês Cristina Zuber.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 571.857/OJME).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy