Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2264(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0405

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.2. Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0405)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου