Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων συζητήσεων την Τρίτη το βράδυ (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).


9.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0404)


9.2. Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0405)


9.3. Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Λευτέρης Χριστοφόρου (A8-0335/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0406)


9.4. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κοινού κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0407)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο Pierre Gramegna (Πρόεδρος του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την αγαστή συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη διαδικασία του προϋπολογισμού 2016.

Πριν υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2016, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Το κοινό κείμενο που επετεύχθη στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής στις 14 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 μπορεί να θεωρηθεί ως εκ τούτου ότι έχει ολοκληρωθεί. Διακηρύσσω ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 έχει εγκριθεί οριστικά.»


9.5. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος [2015/2066(INI)] - . Συνεισηγητές: Elisa Ferreira και Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0408)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, οι Fabio De Masi και Philippe Lamberts σχετικά με την εντολή της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος. Ο πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


9.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού, επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής XXX για τη χορήγηση έγκρισης για χρήσεις δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – επιτροπή ENVI - Εισηγητές: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0409)


9.7. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις [2015/2063(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0410)

Παρεμβάσεις

Οι Gerard Batten και Julia Reid σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


9.8. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0411)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, οι David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren και Bruno Gollnisch, σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου