Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg

9. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Notis Marias käytti puheenvuoron tiistai-illan kahden viimeisen keskustelun kulusta (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


9.1. Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0404)


9.2. Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0405)


9.3. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0406)


9.4. Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(yhteisen tekstin hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0407)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja), joka korosti toimivaa yhteistyötä toimielinten välillä vuoden 2016 talousarviomenettelyssä.

Ja ennen varainhoitovuoden 2016 talousarvion allekirjoittamista parlamentin puhemies, joka antoi seuraavan lausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 14. marraskuuta 2015 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Varainhoitovuoden 2016 talousarviomenettely voidaan katsoa saaduksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 lopullisesti hyväksytyksi."


9.5. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (äänestys)

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä [2015/2066(INI)] - . Esittelijät: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0408)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Fabio De Masi ja Philippe Lamberts veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikaudesta. Puhemies antoi heille lisäselvityksiä asiasta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


9.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI-valiokunta - Esittelijät: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0409)


9.7. Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (äänestys)

Mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä [2015/2063(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0410)

Puheenvuorot:

Gerard Batten ja Julia Reid äänestysten kulusta.


9.8. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (äänestys)

Mietintö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0411)

Puheenvuorot:

äänestysten jälkeen David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ja Bruno Gollnisch äänestysten kulusta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö