Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

9. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Notis Marias dėl dviejų paskutinių antradienio vakaro diskusijų eigos (pirmininkas į tai atsižvelgė).

°
° ° °


9.1. Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0404)


9.2. Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0405)


9.3. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0406)


9.4. 2016 metų biudžeto procedūra. Bendras projektas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Bendram projektui atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0407)

Kalbėjo:

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas), po balsavimo, jis atkreipė dėmesį į gerą institucijų bendradarbiavimą vykdant 2016 biudžeto procedūrą.

Prieš pasirašydamas 2016 finansinių metų biudžetą, pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„Parlamentas ir Taryba patvirtino bendrą projektą, dėl kurio 2015 m. lakpričio 14 d. susitarė Taikinimo komitetas. Biudžeto procedūra buvo vykdoma pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį. Taigi, galima manyti, kad 2016 finansinių metų biudžeto procedūra baigta. Skelbiu, kad 2016 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai patvirtintas.“


9.5. Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (balsavimas)

Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių [2015/2066(INI)] - . Pranešėjai: Elisa Ferreira ir Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0408)

Kalbėjo:

prieš balsavimą, Fabio De Masi ir Philippe Lamberts dėl Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų. Posėdžio pirmininkas išsamiai paaiškino klausimą.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


9.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimas naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI komitetas - Pranešėjai: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0409)


9.7. ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencijos [2015/2063(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0410)

Kalbėjo:

Gerard Batten ir Julia Reid dėl balsavimo eigos.


9.8. 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (balsavimas)

Pranešimas dėl 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos [2015/2107(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0411)

Kalbėjo:

po balsavimo, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ir Bruno Gollnisch dėl balsavimo eigos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika