Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias par divu pēdējo debašu norisi otrdienas vakarā (priekšsēdētājs to pieņēma zināšanai).


9.1. 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0404).


9.2. Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0405).


9.3. ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0406).


9.4. 2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0333/2015).

(Kopīgā projekta noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0407).

Uzstāšanās

Pēc balsojuma uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), lai uzsvērtu iestāžu labo sadarbību 2016. gada budžeta procedūras īstenošanā.

Priekšsēdētājs pirms 2016. finanšu gada budžeta parakstīšanas sniedza šādu paziņojumu:

"Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2015. gada 14. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2016. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2016. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā."


9.5. Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (balsošana)

Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem [2015/2066(INI)] - . Referenti: Elisa Ferreira un Michael Theurer (A8-0317/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0408).

Uzstāšanās

Pirms balsojuma uzstājās Fabio De Masi un Philippe Lamberts par Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvarām. Priekšsēdētājs sniedza precizējumus.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


9.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) (D041427 – 2015/2962(RSP)) - ENVI komiteja. Referenti: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0409).


9.7. Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušanu [2015/2063(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Rachida Dati (A8-0316/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0410).

Uzstāšanās

Gerard Batten un Julia Reid par balsošanas norisi.


9.8. ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam [2015/2107(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Ole Christensen (A8-0312/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0411).

Uzstāšanās

Pēc balsojuma uzstājās David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren un Bruno Gollnisch par balsošanas norisi.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika