Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Notis Marias w sprawie przebiegu dwóch ostatnich debat, które miały miejsce we wtorek wieczorem (Przewodniczący przyjął jego uwagi do wiadomości).


9.1. Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2015 na rok budżetowy 2015, Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0406)


9.4. Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Większość kwalifikowana wymagana do odrzucenia wspólnego projektu.)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0407)

Wystąpienia

Po głosowaniu wystąpił Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady), który podkreślił udaną współpracę między instytucjami w ramach procedury budżetowej 2016.

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2016 przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Wspólny tekst uzgodniony w komitecie pojednawczym w dniu 14 listopada 2015 r. został zatwierdzony jednocześnie przez Parlament i Radę. Procedura budżetowa odbyła się zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedurę budżetową dotyczącą roku budżetowego 2016 można więc uznać za zakończoną. Ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.


9.5. Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach [2015/2066(INI)] - . Współsprawozdawcy: Elisa Ferreira i Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0408)

Wystąpienia

Przed głosowaniem głos zabrali Fabio De Masi i Philippe Lamberts w sprawie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach. Przewodniczący udzielił wyjaśnień.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


9.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji XXX udzielającej zezwolenia na zastosowanie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – komisja ENVI - Sprawozdawcy: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0409)


9.7. Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne [2015/2063(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0410)

Wystąpienia

Gerard Batten i Julia Reid w sprawie przebiegu głosowań.


9.8. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0411)

Wystąpienia

Po głosowaniu głos zabrali David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren i Bruno Gollnisch w sprawie przebiegu głosowań.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności