Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Notis Marias k priebehu dvoch ostatných rozpráv v utorok večer (predseda to vzal na vedomie).


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0404)


9.2. Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0405)


9.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0406)


9.4. Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie spoločného textu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0407)

Vystúpenia:

Po hlasovaní Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady), ktorý vyzdvihol dobrú spoluprácu inštitúcií v rámci rozpočtového postupu na rok 2016.

Predseda pred podpísaním rozpočtu na rozpočtový rok 2016 predniesol toto vyhlásenie:

„Spoločný text dohodnutý v zmierovacom výbore 14. novembra 2015 bol schválený zároveň Parlamentom i Radou. Rozpočtový postup bol uplatnený v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2016 teda možno považovať za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2016 za schválený s konečnou platnosťou.“


9.5. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2015/2066(INI)] - . Spravodajcovia: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0408)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Fabio De Masi a Philippe Lamberts k mandátu osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru aleo účinku. Predseda podal vysvetlenie.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


9.6. Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Výbor ENVI - Spravodajcovia: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0409)


9.7. Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (hlasovanie)

Správa o predchádzaní radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami [2015/2063(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0410)

Vystúpenia:

Gerard Batten a Julia Reid k priebehu hlasovania.


9.8. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)

Správa o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0411)

Vystúpenia:

Po hlasovaní David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren a Bruno Gollnisch, k priebehu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia