Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (2015/2902(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Petr Mach, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Enrique Guerrero Salom.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Νικόλαος Χουντής, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Gilles Pargneaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Σοφία Σακοράφα, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev και Eduard Kukan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák και Therese Comodini Cachia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Tim Aker και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας , και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου