Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg

14. Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Petr Mach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Enrique Guerrero Salom.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Gilles Pargneaux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev ja Eduard Kukan.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák ja Therese Comodini Cachia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika