Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg

14. Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev a Eduard Kukan.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák a Therese Comodini Cachia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker a Michaela Šojdrová.

Vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia