Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

17. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Xabier Benito Ziluaga ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Pablo Iglesias με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της María Teresa Giménez Barbat ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Fernando Maura Barandiarán με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πράξης της 20 Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και του άρθρο 4 παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής των Xabier Benito Ziluaga και María Teresa Giménez Barbat με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Xabier Benito Ziluaga και María Teresa Giménez Barbat καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου