Seznam 
Zápis
PDF 252kWORD 204k
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Nedávné teroristické útoky v Paříži (rozprava)
 8.Slavnostní zasedání – Itálie
 9.Hlasování
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  9.6.Udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasování)
  9.7.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (hlasování)
  9.8.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Odstranění násilí na ženách v EU (rozprava)
 14.Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 (rozprava)
 15.Situace v Burundi (rozprava)
 16.Volby v Myanmaru (rozprava)
 17.Složení Parlamentu
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Situace v Gruzii (rozprava)
 20.Situace v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 25. LISTOPADU 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém odsoudil teroristický útok, ke kterému došlo včera večer v Tunisku a který si vyžádal 14 obětí z řad prezidentské gardy. Vyjádřil jménem Parlamentu soustrast rodinám obětí a zmínil rovněž nedávné atentáty v Bejrútu, Paříži a Bamaku.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. listopadu 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. listopadu 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek.

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. října 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ENVI


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na želatinu, kolagen a vysoce rafinované produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - lhůta: 12. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - lhůta: 10. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - lhůta: 21. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methylcyklopropen, flonikamid, flutriafol, kyselinu indolyloctovou, kyselinu indolylmáselnou, pethoxamid, pirimikarb, prothiokonazol a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - lhůta: 12. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - lhůta: 10. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - lhůta: 10. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - lhůta: 19. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - lhůta: 21. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - lhůta: 24. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - lhůta: 11. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - lhůta: 17. února 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - lhůta: 21. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - lhůta: 18. února 2016)
předáno příslušný výbor: ITRE


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodům prostředků Výboru regionů INF 9, 10, 11, 12, 13 a 14/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků evropského veřejného ochránce práv 4/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru DEC 1/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 a 38/2015 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 a 38/2015 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků EESC DEC 1/2015 - oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 203 odst. 8 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení koupě budovy delegace EU v Tokiju.


6. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 35/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2015 – Výbor regionů (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 37/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 13/2015 – Výbor regionů (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 14/2015 - Výbor regionů (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 6/2015 - Soudní dvůr (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 40/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 7/2015 - Soudní dvůr (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 8/2015 - Soudní dvůr (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků - rozpočtový rok 2015 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 41/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-10/T/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků - rozpočtový rok 2015 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


7. Nedávné teroristické útoky v Paříži (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nedávné teroristické útoky v Paříži (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Paul Nuttall za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, která se vrátila k výroků, které pronesla Diane Dodds, a požádala, aby byla záležitost postoupena předsednictvu (předsedající vzala žádost na vědomí), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht a Laura Ferrara.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin a Frank Engel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Slavnostní zasedání – Itálie

U příležitosti návštěvy prezidenta Italské republiky Sergia Mattarelly se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Notis Marias k průběhu posledních dvou rozprav v úterý večer (předseda vzal vystoupení na vědomí).


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení na výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0406)


9.4. Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(kvalifikovaná většina pro zamítnutí společného návrhu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0407)

Vystoupení

Po hlasování Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady), aby vyzdvihl dobrou spolupráci orgánů v rámci rozpočtového procesu na rok 2016.

Předseda před podepsáním rozpočtu na rozpočtový rok 2016 učinil toto prohlášení:

„Společný návrh, který dne 14. listopadu 2015 vzešel z dohodovacího výboru, schválil jak Parlament, tak Rada. Rozpočtový postup byl uplatněn v souladu s článekm 314 Smlouvy o Evropské unii. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2016 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2016 byl schválen s konečnou platností.“


9.5. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem [2015/2066(INI)] - . Zpravodajové: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0408)

Vystoupení

Před hlasováním Fabio De Masi a Philippe Lamberts k mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem. Předseda poskytl upřesnění.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


9.6. Udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – výbor ENVI - Zpravodajové: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0409)


9.7. Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (hlasování)

Zpráva o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací [2015/2063(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0410)

Vystoupení

Gerard Batten a Julia Reid k průběhu hlasování.


9.8. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (hlasování)

Zpráva o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0411)

Vystoupení

Po hlasování David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren a Bruno Gollnisch k průběhu hlasování.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Manuel Fernandes a Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Andrejs Mamikins

zpráva Elisa Ferreira a Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

zpráva Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott a Bill Etheridge

zpráva Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren a Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Patricija Šulin oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při včerejších prvních sedmi jmenovitých hlasováních (zprávy Claude Moraes (A8-0250/2015, A8-0251/2015 a A8-0252/2015), zpráva Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015), zpráva Werner Langen (A8-0315/2015) a první dvě hlasování o zprávě Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi byl přítomen, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Odstranění násilí na ženách v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000126/2015), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Odstranění násilí na ženách v EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


14. Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Petr Mach, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Enrique Guerrero Salom.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Gilles Pargneaux, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev a Eduard Kukan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák a Therese Comodini Cachia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker a Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


15. Situace v Burundi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé prosincové dílčí zasedání.


16. Volby v Myanmaru (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Volby v Myanmaru (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Lars Adaktusson za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Eduard Kukan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Rozprava skončila.


17. Složení Parlamentu

Příslušné španělské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Xabier Benito Ziluaga, kterým je nahrazen Pablo Iglesias, byl s platností od 25. listopadu 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné španělské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že María Teresa Giménez Barbat, kterou je nahrazen Fernando Maura Barandiarán, byla s platností od 25. listopadu 2015 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal v souladu s článkem 13 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu na vědomí zvolení Xabiera Benita Ziluagy a Maríe Teresy Giménezové Barbatové s platností od 25. listopadu 2015.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Xabier Benito Ziluaga a María Teresa Giménez Barbat v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


18. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

výbor ITRE: Xabier Benito Ziluaga, kterým je nahrazen Miguel Urbán Crespo

výbor AFET: Miguel Urbán Crespo

podvýbor pro lidská práva: Miguel Urbán Crespo

Delegace pro vztahy s Mercosurem: Xabier Benito Ziluaga

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


19. Situace v Gruzii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Gruzii (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Petras Auštrevičius a Stanislav Polčák, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


20. Situace v Moldavsku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Moldavsku (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


21. Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000147/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Nathan Gill za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică a Andrejs Mamikins, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Yana Toom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a Julie Ward.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 26.11.2015.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 571.857/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Omluven/a:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právní upozornění - Ochrana soukromí