Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 179k
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.De seneste terrorangreb i Paris (forhandling)
 8.Højtideligt møde - Italien
 9.Afstemningstid
  9.1.Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (afstemning)
  9.7.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (afstemning)
  9.8.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (forhandling)
 14.Resultaterne af topmødet i Valletta den 11.–12. november 2015 og af G20-topmødet den 15.-16. november 2015 (forhandling)
 15.Situationen i Burundi (forhandling)
 16.Valg i Myanmar (forhandling)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Situationen i Georgien (forhandling)
 20.Situationen i Moldova (forhandling)
 21.Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte terrorattentatet, der havde fundet sted om aftenen den foregående dag i Tunis, og som havde kostet 14 mennesker fra præsidentens livgarde livet. Han kondolerede på institutionens vegne ofrenes familier og gjorde igen opmærksom på attentaterne for nylig i Beirut, Paris og Bamako.


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. november 2015
Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. november 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. oktober 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Rådets anmodning.
Henvist til kor. udv.: ENVI


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår specifikke krav vedrørende gelatine, kollagen og højt forarbejdede animalske produkter til konsum (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - frist: 12 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - frist: 10 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - frist: 21 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1-methylcyclopropen, flonicamid, flutriafol, indolyleddikesyre, indolylsmørsyre, pethoxamid, pirimicarb, prothioconazol og teflubenzuron i eller på visse produkter (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - frist: 12 januar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - frist: 10 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - frist: 10 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - frist: 19 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - frist: 21 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - frist: 24 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - frist: 11 januar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - frist: 17 februar 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - frist: 21 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - frist: 18 februar 2016)
henvist til kor. udv. : ITRE


5. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet ikke at afgive nogen udtalelse om Regionsudvalgets bevillingsoverførsler INF 9, 10, 11, 12, 13 og 14/2015.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende Den Europæiske Ombudsmands bevillingsoverførsel 4/2015.

I overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel DEC 1/2015.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 og 38/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 og 38/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel EESC DEC 1/2015 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 8, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union meddelt budgetmyndigheden om godkendelsen af køb af ejendommen til EU's Delegation i Tokyo.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 35/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2015 – Regionsudvalget (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 37/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 13/2015 – Regionsudvalget (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 14/2015 – Regionsudvalget (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 6/2015 - Domstolen (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))
Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 7/2015 - Domstolen (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 8/2015 - Domstolen (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel – regnskabsåret 2015 – Euratoms Forsyningsagentur (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-10/T/15 – Revisionsretten (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel – regnskabsåret 2015 – Euratoms Forsyningsagentur (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


7. De seneste terrorangreb i Paris (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: De seneste terrorangreb i Paris (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Paul Nuttall for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Bruno Gollnisch, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, der vendte tilbage til indlægget af Diane Dodds og opfordrede til, at det blev henvist til Præsidiet (formanden noterede sig dette), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht og Laura Ferrara.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin og Frank Engel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr og Georgios Epitideios.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Højtideligt møde - Italien

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Sergio Mattarella, Den Italienske Republiks præsident.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Notis Marias om afviklingen af de to sidste forhandlinger tirsdag aften (formanden noterede sig dette).


9.1. Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0404)


9.2. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0405)


9.3. Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af forskud over budgettet for 2016 i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0406)


9.4. Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Kvalificeret flertal for at forkaste det fælles udkast)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0407)

Indlæg

Efter afstemningen tog Pierre Gramegna (formand for Rådet) ordet for at fremhæve det gode samarbejde mellem institutionerne under budgetproceduren 2016.

Før formanden underskrev budgettet for regnskabsåret 2016, afgav han følgende erklæring:

"Det fælles udkast, som Forligsudvalget frigav den 14. november 2015, er blevet godkendt samtidigt af Parlamentet og Rådet. Budgetproceduren blev iværksat i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Budgetproceduren for regnskabsåret 2016 kan således anses for afsluttet. Jeg erklærer hermed, at Unionens budget for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget."


9.5. Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)

Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning [2015/2066(INI)] - . Ordførere: Elisa Ferreira og Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0408)

Indlæg

Før afstemningen tog Fabio De Masi og Philippe Lamberts ordet om det mandat, som Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning havde fået. Formanden gav præciserende oplysninger.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


9.6. Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI - Ordførere: Pavel Poc, Kateřina Konečná og Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0409)


9.7. Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (afstemning)

Betænkning om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere [2015/2063(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0410)

Indlæg

Gerard Batten og Julia Reid om afviklingen af afsteminger.


9.8. En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (afstemning)

Betænkning om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0411)

Indlæg

Efter afstemningen tog David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren og Bruno Gollnisch ordet om afviklingen af afstemninger.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr og Andrejs Mamikins

Betænkning: Elisa Ferreira og Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan og Jonathan Arnott

Betænkning: Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott og Bill Etheridge

Betænkning: Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren og Andrejs Mamikins.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Patricija Šulin havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under de første syv afstemninger ved navneopråb dagen forinden (betænkningerne af Claude Moraes (A8-0250/2015, A8-0251/2015 og A8-0252/2015), betænkning af Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015), betænkning af Werner Langen (A8-0315/2015) og under de første to afstemninger om betænkningen af Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi havde været til stede, men hans navn figurerede ikke på tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000126/2015) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen og Diane Dodds, løsgænger.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Resultaterne af topmødet i Valletta den 11.–12. november 2015 og af G20-topmødet den 15.-16. november 2015 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultaterne af topmødet i Valletta den 11.–12. november 2015 og af G20-topmødet den 15.-16. november 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Petr Mach, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Enrique Guerrero Salom.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Gilles Pargneaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev og Eduard Kukan.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák og Therese Comodini Cachia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker og Michaela Šojdrová.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Situationen i Burundi (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano og Fabio Massimo Castaldo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman og Stanislav Polčák.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden december II.


16. Valg i Myanmar (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Valg i Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru og Neena Gill.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Parlamentets sammensætning

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Xabier Benito Ziluaga var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Pablo Iglesias med virkning fra den 25. november 2015.

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at María Teresa Giménez Barbat var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Fernando Maura Barandiarán med virkning fra den 25. november 2015.

I overensstemmelse med artikel 13 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at Xabier Benito Ziluaga og María Teresa Giménez Barbat var blevet valgt med virkning fra den 25. november 2015.

Xabier Benito Ziluaga og María Teresa Giménez Barbat Fernández deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ITRE: Xabier Benito Ziluaga i stedet for Miguel Urbán Crespo

AFET: Miguel Urbán Crespo

Underudvalget om Menneskerettigheder: Miguel Urbán Crespo

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Xabier Benito Ziluaga

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


19. Situationen i Georgien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Georgien (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius og Stanislav Polčák, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Situationen i Moldova (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Moldova (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000147/2015) af Linda McAvan for DEVE til Kommissionen: Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică og Andrejs Mamikins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Yana Toom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias og Julie Ward.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan for DEVE om undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 26.11.2015.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 571.857/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Fritaget:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik