Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 179k
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Äsjased terrorirünnakud Pariisis (arutelu)
 8.Pidulik istung - Itaalia
 9.Hääletused
  9.1.Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (hääletus)
  9.6.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (hääletus)
  9.7.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (hääletus)
  9.8.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (arutelu)
 14.Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (arutelu)
 15.Olukord Burundis (arutelu)
 16.Valimised Myanmaris (arutelu)
 17.Parlamendi koosseis
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Olukord Gruusias (arutelu)
 20.Olukord Moldovas (arutelu)
 21.Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.35.


2. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse, milles ta mõistis hukka eelmisel õhtul Tunises toimunud terrorismirünnaku, milles hukkus 14 presidendi ihukaitsjat. President avaldas kaastunnet ohvrite perekondadele ja tuletas ka meelde hiljutisi tapmisi Beirutis, Pariisis ja Bamakos.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2015/98, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1233/2011 (mis käsitleb riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamist) II lisa C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. septembrist 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega inimtervishoius kasutatavate ravimite välispakendil olevate turvaelementide kohta C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. oktoobrist 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates nõukogu taotlusest
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses inimtoiduks ette nähtud želatiini, kollageeni ja kõrgrafineeritud loomseid saadusi käsitlevate erinõuetega (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - tähtaeg: 12. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - tähtaeg: 21. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 1-metüültsüklopropeeni, flonikamiidi, flutriafooli, indolüüläädikhappe, indolüülvõihappe, petoksamiidi, pirimikarbi, protiokonasooli ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - tähtaeg: 12. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV ja V lisa (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - tähtaeg: 19. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - tähtaeg: 21. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitmetega (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - tähtaeg: 24. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate fosetüülijääkide piirnormidega (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - tähtaeg: 17. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - tähtaeg: 21. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - tähtaeg: 18. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Finantsmääruse artikli 25 lõike 1 kohaselt otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee järgmiste assigneeringute ümbepaigutamisele: INF 9, 10, 11, 12, 13 ja 14/2015.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamise 4/2015.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2015.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks järgmiste assigneeringute ümberpaigutamise: DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 ja 38/2015 – III jagu – Komisjon.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks järgmiste assigneeringute ümberpaigutamise: DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 ja 38/2015 – III jagu – Komisjon

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks järgmise assigneeringute ümberpaigutamise: EESC DEC 1/2015 – VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Finantsmääruse artikli 203 lõike 8 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks ELi delegatsiooni hoone ostu Tokyos.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 35/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2015 - Regioonide Komitee (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 37/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 13/2015 - Regioonide Komitee (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 14/2015 - Regioonide Komitee (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 6/2015 – Euroopa Kohus (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 40/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))
Dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 7/2015 – Euroopa Kohus (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 8/2015 – Euroopa Kohus (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek, 2015. aasta eelarve - Euratomi Tarneagentuur (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 41/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-10/T/15 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek, 2015. aasta eelarve - Euratomi Tarneagentuur (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


7. Äsjased terrorirünnakud Pariisis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Äsjased terrorirünnakud Pariisis (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, ja Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Alain Lamassoure, Pervenche Berès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Patrick Le Hyaric, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, kes pöördus tagasi Diane Doddsi sõnavõtu juurde ja palus, et asi antaks käsitlemiseks juhatusele (president võttis selle teadmiseks), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht ja Laura Ferrara.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin ja Frank Engel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Pidulik istung - Itaalia

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Itaalia Vabariigi presidendi Sergio Mattarella visiidi puhul.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias teisipäeva õhtul toimunud kahe viimase arutelu kulgemise kohta (president võttis selle teadmiseks).


9.1. Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta, omavahendeid ja Euroopa Andmekaitseinspektorit [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0404)


9.2. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0405)


9.3. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0406)


9.4. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Kaasraportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Ühise teksti tagasilükkamiseks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0407)

Sõnavõtud

Pärast hääletust võttis sõna Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja), et rõhutada institutsioonide head koostööd 2016. aasta eelarvemenetluses.

President tegi enne 2016. aasta eelarvele alla kirjutamist järgmise avalduse:

„14. novembril 2015. aastal toimunud lepituskomitee koosolekul kokkulepitud ühise teksti kiitsid heaks nii parlament kui ka nõukogu. Eelarvemenetlus viidi läbi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 kohaselt. 2016. aasta eelarvemenetluse võib seega lugeda lõpetatuks. Kuulutan Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.”


9.5. Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (hääletus)

Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta [2015/2066(INI)] - . Kaasraportöörid: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0408)

Sõnavõtud

Enne hääletust Fabio De Masi ja Philippe Lamberts maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni volituste kohta. President andis selgituse.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


9.6. Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (hääletus)

Kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek    komisjoni rakendusotsuse eelnõu XXX kohta, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI-komisjon - Raportöörid: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0409)


9.7. ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (hääletus)

Raport ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamise kohta [2015/2063(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0410)

Sõnavõtud

Gerard Batten ja Julia Reid hääletuse kulgemise kohta.


9.8. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (hääletus)

Raport ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020 [2015/2107(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0411)

Sõnavõtud

Pärast hääletust David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ja Bruno Gollnisch hääletuse kulgemise kohta.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Andrejs Mamikins

Raport: Elisa Ferreira ja Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Raport: Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott ja Bill Etheridge

Raport: Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren ja Andrejs Mamikins.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Patricija Šulin andis teada, et tema hääletusseade ei töötanud eelmise päeva esimese seitsme nimelise hääletuse ajal (Claude Moraes' raportid (A8-0250/2015, A8-0251/2015 ja A8-0252/2015), Carlos Iturgaiz raport (A8-0318/2015), Werner Langeni raport (A8-0315/2015) ja Inês Cristina Zuberi raporti kaks esimest hääletust (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi osales istungil, aga tema nime ei ole kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000126/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


14. Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Petr Mach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Enrique Guerrero Salom.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Gilles Pargneaux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev ja Eduard Kukan.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák ja Therese Comodini Cachia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


15. Olukord Burundis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: detsembri II osaistungjärk.


16. Valimised Myanmaris (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Valimised Myanmaris (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Eduard Kukan.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Arutelu lõpetati.


17. Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Pablo Iglesiase asemel Xabier Benito Ziluaga ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 25. novembrist 2015.

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Fernando Maura Barandiaráni asemel María Teresa Giménez Barbati ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 25. novembrist 2015.

Euroopa Parlament võttis Xabier Benito Ziluaga ja María Teresa Giménez Barbati 25. novembrist 2015 jõustuva valimise teadmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artiklile13 ja kodukorra artikli 4 lõikele 1.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Xabier Benito Ziluaga ja María Teresa Giménez Barbat vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ITRE-komisjon: Miguel Urbán Crespo asemel Xabier Benito Ziluaga

AFET-komisjon: Miguel Urbán Crespo

inimõiguste allkomisjon : Miguel Urbán Crespo

delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Xabier Benito Ziluaga

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19. Olukord Gruusias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Gruusias (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


20. Olukord Moldovas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Moldovas (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


21. Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000147/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică ja Andrejs Mamikins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yana Toom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias ja Julie Ward.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel laste hariduse kohta hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.11.2015 protokollipunkt 11.7.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 571.857/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Õigusteave - Privaatsuspoliitika