Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 179k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Pariisissa äskettäin tehdyt terrori-iskut (keskustelu)
 8.Juhlaistunto - Italia
 9.Äänestykset
  
9.1.Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.4.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.5.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (äänestys)
  
9.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle (äänestys)
  
9.7.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (äänestys)
  
9.8.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa (keskustelu)
 14.Vallettassa 11. ja 12. marraskuuta 2015 pidetyn huippukokouksen ja 15. ja 16. marraskuuta 2015 pidetyn G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 15.Burundin tilanne (keskustelu)
 16.Myanmarin vaalit (keskustelu)
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Georgian tilanne (keskustelu)
 20.Moldovan tilanne (keskustelu)
 21.Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman ja tuomitsi Tunisissa eilen illalla tehdyn terrori-iskun, jossa sai surmansa neljätoista presidentin henkivartiokaartiin kuulunutta henkilöä. Hän esitti parlamentin puolesta surunvalittelut uhrien perheille ja otti lisäksi esille Beirutin, Pariisin ja Bamakon terrori-iskut.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/98 muuttamisesta (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. marraskuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. marraskuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1233/2011 liitteen II muuttamisesta C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2015
vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä vahvistamalla ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa olevia turvaominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. lokakuuta 2015
vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta neuvoston pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia, kollageenia ja pitkälle jalostettuja eläinperäisiä tuotteita koskevista erityisvaatimuksista (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - määräaika: 12. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - määräaika: 21. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-metyylisyklopropeenin, flonikamidin, flutriafolin, indolyylietikkahapon, indolyylivoihapon, petoksamidin, pirimikarbin, protiokonatsolin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - määräaika: 12. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Ehdotus komission asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - määräaika: 19. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - määräaika: 21. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - määräaika: 24. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - määräaika: 11. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - määräaika: 17. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille annetun päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - määräaika: 21. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - määräaika: 18. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoja INF 9, 10, 11, 12, 13 ja 14/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan oikeusasiamiehen määrärahasiirron 4/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirron DEC 1/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä määrärahasiirrot DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 ja 38/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto ilmoitti budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 ja 38/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto ilmoitti budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron EESC DEC 1/2015 - Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 8 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto ilmoitti budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä unionin Tokion-edustuston rakennuksen ostamisen.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2015 - Alueiden komitea (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 37/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 13/2015 - Alueiden komitea (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 14/2015 - Alueiden komitea (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 6/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 40/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 7/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 8/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys vuoden 2015 talousarvioon - Euratomin hankintakeskus (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 41/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-10/T/15 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys vuoden 2015 talousarvioon - Euratomin hankintakeskus (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Pariisissa äskettäin tehdyt terrori-iskut (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pariisissa äskettäin tehdyt terrori-iskut (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Patrick Le Hyaric, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, joka palasi Diane Doddsin puheenvuoroon ja pyysi, että asia annettaisiin puhemiehistön käsiteltäväksi (puhemies merkitsi tämän tiedoksi), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht ja Laura Ferrara.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin ja Frank Engel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Juhlaistunto - Italia

Parlamentti kokoontui klo 12.00 - 12.30 juhlaistuntoon Italian tasavallan presidentin Sergio Mattarellan vierailun johdosta.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Notis Marias käytti puheenvuoron tiistai-illan kahden viimeisen keskustelun kulusta (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


9.1. Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0404)


9.2. Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0405)


9.3. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0406)


9.4. Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(yhteisen tekstin hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0407)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja), joka korosti toimivaa yhteistyötä toimielinten välillä vuoden 2016 talousarviomenettelyssä.

Ja ennen varainhoitovuoden 2016 talousarvion allekirjoittamista parlamentin puhemies, joka antoi seuraavan lausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 14. marraskuuta 2015 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Varainhoitovuoden 2016 talousarviomenettely voidaan katsoa saaduksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 lopullisesti hyväksytyksi."


9.5. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (äänestys)

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä [2015/2066(INI)] - . Esittelijät: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0408)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Fabio De Masi ja Philippe Lamberts veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikaudesta. Puhemies antoi heille lisäselvityksiä asiasta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


9.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI-valiokunta - Esittelijät: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0409)


9.7. Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (äänestys)

Mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä [2015/2063(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0410)

Puheenvuorot:

Gerard Batten ja Julia Reid äänestysten kulusta.


9.8. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (äänestys)

Mietintö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0411)

Puheenvuorot:

äänestysten jälkeen David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ja Bruno Gollnisch äänestysten kulusta.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Andrejs Mamikins

Mietintö Elisa Ferreira ja Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Mietintö Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott ja Bill Etheridge

Mietintö Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren ja Andrejs Mamikins.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.25 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Patricija Šulin ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei ollut toiminut eilen seitsemän ensimmäisen nimenhuutoäänestyksen aikana (Claude Moraesin mietinnöt (A8-0250/2015, A8-0251/2015 ja A8-0252/2015), Carlos Iturgaizin mietintö (A8-0318/2015), Werner Langenin mietintö (A8-0315/2015) ja Inês Cristina Zuberin mietinnöstä toimitetut kaksi ensimmäistä äänestystä (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi oli läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000126/2015): Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen EU:ssa (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vallettassa 11. ja 12. marraskuuta 2015 pidetyn huippukokouksen ja 15. ja 16. marraskuuta 2015 pidetyn G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vallettassa 11. ja 12. marraskuuta 2015 pidetyn huippukokouksen ja 15. ja 16. marraskuuta 2015 pidetyn G20-huippukokouksen tulokset (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Petr Mach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Enrique Guerrero Salom.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Gilles Pargneaux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev ja Eduard Kukan.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák ja Therese Comodini Cachia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Christos Stylianides (komission jäsen) komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Burundin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: joulukuun II istuntojakso.


16. Myanmarin vaalit (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Myanmarin vaalit (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru ja Neena Gill.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Xabier Benito Ziluaga on nimitetty parlamentin jäseneksi Pablo Iglesiasin tilalle 25. marraskuuta 2015 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että María Teresa Giménez Barbat on nimitetty parlamentin jäseneksi Fernando Mauran Barandiarán tilalle 25. marraskuuta 2015 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 13 artiklan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tiedoksi Xabier Benito Ziluagan ja María Teresa Giménez Barbatin nimitykset 25. marraskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Xabier Benito Ziluaga ja María Teresa Giménez Barbat osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ITRE-valiokunta: Miguel Urbán Crespo tilalle Xabier Benito Ziluaga

AFET-valiokunta: Miguel Urbán Crespo

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Miguel Urbán Crespo

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Xabier Benito Ziluaga

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


19. Georgian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian tilanne (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Moldovan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Moldovan tilanne (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000147/2015): Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică ja Andrejs Mamikins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Yana Toom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja Julie Ward.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta lasten koulutuksesta hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.7.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 571.857/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Estyneet:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö