Rodyklė 
Protokolas
PDF 254kWORD 209k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai Paryžiuje (diskusijos)
 8.Iškilmingas posėdis – Italija
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.2016 metų biudžeto procedūra. Bendras projektas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (balsavimas)
  
9.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimas naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) (balsavimas)
  
9.7.ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (balsavimas)
  
9.8.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Smurto prieš moteris panaikinimas ES (diskusijos)
 14.Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (diskusijos)
 15.Padėtis Burundyje (diskusijos)
 16.Rinkimai Mianmare (diskusijos)
 17.Parlamento sudėtis
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Padėtis Gruzijoje (diskusijos)
 20.Padėtis Moldovoje (diskusijos)
 21.Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą ir pasmerkė vakar vakare Tunise įvykdytą teroristinį išpuolį, per kurį žuvo 14 prezidento gvardijos darbuotojų. Jis pareiškė institucijos užuojautą aukų šeimoms, taip pat prisiminė neseniai įvykdytus išpuolius Beirute, Paryžiuje ir Bamake.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/98 dėl Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. lapkričio 20 d.
Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. lapkričio 18 d.
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams II priedas C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. rugsėjo 29 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 2 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Tarybos prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo nuostatos dėl gyvūninės kilmės maistinės želatinos, maistinio kolageno ir labai rafinuotų maistinių produktų (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 12 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1-metilciklopropeno, flonikamido, flutriafolo, indolilacto rūgšties, indolilbutano rūgšties, petoksamido, pirimikarbo, protiokonazolo ir teflubenzurono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - terminas: 2016 m. sausio 12 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai, projektas (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 19 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 24 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas dėl didžiausios leidžiamosios fosetilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - terminas: 2016 m. sausio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE


5. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Regionų komiteto asignavimų perkėlimams INF 9, 10, 11, 12, 13 ir 14/2015.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Ombudsmeno asignavimų perkėlimą 4/2015.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimą DEC 1/2015.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 ir 38/2015. III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie tai, kad patvirtinti asignavimų perkėlimai DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 ir 38/2015. III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie tai, kad patvirtinti asignavimų perkėlimai EESC DEC 1/2015. VI skirsnis – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie tai, kad patvirtintas ES delegacijos Tokijuje pastato pirkimas.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 35/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 1/2015. Regionų komitetas (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 37/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. INF 13/2015. Regionų komitetas (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. INF 14/2015. Regionų komitetas (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. 6/2015. Teisingumo Teismas (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 40/2015 asignavimus. III skirsnis - Komisija (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. 2/2015. EIVT (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. 2/2015. CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. 7/2015. Teisingumo Teismas (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. 8/2015. Teisingumo Teismas (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus, 2015 m. biudžetas. Euratomo tiekimo agentūra (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 41/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. V/AB-10/T/15. Audito Rūmai (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus, 2015 m. biudžetas. Euratomo tiekimo agentūra (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


7. Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai Paryžiuje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai Paryžiuje (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pervenche Berès), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Elżbieta Fotyga), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alain Lamassoure, Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Antonio Tajani), Anna Elżbieta Fotyga (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Marielle de Sarnez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Patrick Le Hyaric (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Michèle Rivasi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, jis priminė Diane Dodds kalbą ir paprašė, kad klausimas būtų perduotas Biurui (pirmininkė į prašymą atsižvelgė), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht ir Laura Ferrara.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin ir Frank Engel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Iškilmingas posėdis – Italija

Italijos Respublikos Prezidento Sergio Mattarella vizito proga 12.00–12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Notis Marias dėl dviejų paskutinių antradienio vakaro diskusijų eigos (pirmininkas į tai atsižvelgė).

°
° ° °


9.1. Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0404)


9.2. Lankstumo priemonės mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0405)


9.3. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0406)


9.4. 2016 metų biudžeto procedūra. Bendras projektas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Bendram projektui atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0407)

Kalbėjo:

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas), po balsavimo, jis atkreipė dėmesį į gerą institucijų bendradarbiavimą vykdant 2016 biudžeto procedūrą.

Prieš pasirašydamas 2016 finansinių metų biudžetą, pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„Parlamentas ir Taryba patvirtino bendrą projektą, dėl kurio 2015 m. lakpričio 14 d. susitarė Taikinimo komitetas. Biudžeto procedūra buvo vykdoma pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį. Taigi, galima manyti, kad 2016 finansinių metų biudžeto procedūra baigta. Skelbiu, kad 2016 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai patvirtintas.“


9.5. Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės (balsavimas)

Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių [2015/2066(INI)] - . Pranešėjai: Elisa Ferreira ir Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0408)

Kalbėjo:

prieš balsavimą, Fabio De Masi ir Philippe Lamberts dėl Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų. Posėdžio pirmininkas išsamiai paaiškino klausimą.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


9.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimas naudoti bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI komitetas - Pranešėjai: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0409)


9.7. ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencijos [2015/2063(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0410)

Kalbėjo:

Gerard Batten ir Julia Reid dėl balsavimo eigos.


9.8. 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (balsavimas)

Pranešimas dėl 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos [2015/2107(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0411)

Kalbėjo:

po balsavimo, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ir Bruno Gollnisch dėl balsavimo eigos.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Elisa Ferreira ir Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott ir Bill Etheridge

Pranešimas: Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren ir Andrejs Mamikins.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Patricija Šulin pranešė, kad vakar per pirmuosius 7 vardinius balsavimus jos balsavimo pultas neveikė (balsuojant dėl Claude Moraes pranešimų (A8-0250/2015, A8-0251/2015 ir A8-0252/2015), Carlos Iturgaiz pranešimo (A8-0318/2015), Werner Langen pranešimo (A8-0315/2015) ir per du pirmuosius balsavimus dėl Inês Cristina Zuber pranešimo (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Smurto prieš moteris panaikinimas ES (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000126/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez FEMM komiteto vardu Komisijai: Smurto prieš moteris panaikinimas ES (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, ir Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


14. Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Petr Mach (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi) ir Enrique Guerrero Salom.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Gilles Pargneaux (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev ir Eduard Kukan.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák ir Therese Comodini Cachia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo: Christos Stylianides (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


15. Padėtis Burundyje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ir Stanislav Polčák.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: per II gruodžio mėn. sesiją.


16. Rinkimai Mianmare (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rinkimai Mianmare (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Diskusijos baigtos.


17. Parlamento sudėtis

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Xabier Benito Ziluaga, kuris pakeis Pablo Iglesias, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. lapkričio 25 d.

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie María Teresa Giménez Barbat, kuri pakeis Fernando Maura Barandiarán, išrinkimą Parlamento nare nuo 2015 m. lapkričio 25 d.

Remdamasis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 13 straipsniu ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, Parlamentas pažymėjo, kad Xabier Benito Ziluaga ir María Teresa Giménez Barbat nuo 2015 m. lapkričio 25 d. išrinkti Parlamento nariais.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Xabier Benito Ziluaga ir María Teresa Giménez Barbat įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ITRE komitetas: Xabier Benito Ziluaga vietoj Miguel Urbán Crespo

AFET komitetas: Miguel Urbán Crespo

Žmogaus teisių pakomitetis: Miguel Urbán Crespo

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Xabier Benito Ziluaga

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


19. Padėtis Gruzijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Gruzijoje (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Petras Auštrevičius ir Stanislav Polčák), Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


20. Padėtis Moldovoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Moldovoje (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Andi Cristea S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ir Michał Boni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


21. Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000147/2015), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Komisijai: Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atveju (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Heidi Hautala), Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică ir Andrejs Mamikins (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Yana Toom).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias ir Julie Ward.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Linda McAvan DEVE komiteto vardu dėl vaikų švietimo ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.7 punktas.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 571.857/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Teisinė informacija - Privatumo politika