Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 207k
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē (debates)
 8.Svinīgā sēde - Itālija
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.2.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.3.ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.4.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.5.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (balsošana)
  
9.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (balsošana)
  
9.7.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (balsošana)
  
9.8.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Vardarbības pret sievietēm novēršana Eiropas Savienībā (debates)
 14.Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (debates)
 15.Stāvoklis Burundi (debates)
 16.Vēlēšanas Mjanmā (debates)
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Stāvoklis Gruzijā (debates)
 20.Stāvoklis Moldovā (debates)
 21.Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, nosodot vakar vakarā Tunisā notikušo teroristu uzbrukumu, kurā gāja bojā 14 prezidenta apsardzes darbinieki, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību upuru ģimenēm, kā arī pieminēja nesenos uzbrukumus Beirutā, Parīzē un Bamako.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu un Konvencijā par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Regulas(ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktā (C(2015)08047 – 2015/2984(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 20. novembri.
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (C(2015)08052 – 2015/2983(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 18. novembri.
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1233/2011 par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (C(2015)06568 – 2015/2866(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 29. septembri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (C(2015)06601 – 2015/2890(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. oktobri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz īpašām prasībām, kuras attiecas uz lietošanai pārtikā paredzētu želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - termiņš: 2016. gada 10. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz 1-metilciklopropēna, flonikamīda, flutriafola, indoliletiķskābes, indolilsviestskābes, petoksamīda, pirimikarba, protiokonazola un teflubenzurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. janvāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - termiņš: 2016. gada 10. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - termiņš: 2016. gada 10. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - termiņš: 2016. gada 19. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - termiņš: 2016. gada 24. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz fosetila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - termiņš: 2016. gada 11. janvāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2014/312/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - termiņš: 2016. gada 18. februāris).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF 9, 10, 11, 12, 13 un 14/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas ombuda apropriāciju pārvietojumu Nr. 4/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumus DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 un 38/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 un 38/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu EESC DEC 1/2015 – VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 8. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi ES delegācijai Tokijā paredzētās ēkas iegādi.


6. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komiteja bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 35/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 – 2015/2301(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC Nr. 1/2015 — Reģionu komiteja (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 – 2015/2302(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 37/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 – 2015/2303(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF Nr. 13/2015 — Reģionu komiteja (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 – 2015/2304(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF Nr. 14/2015 — Reģionu komiteja (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 – 2015/2305(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 6/2015 —Tiesa (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 – 2015/2306(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 40/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 – 2015/2307(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD)).
Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 – 2015/2309(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 – 2015/2310(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 7/2015 —Tiesa (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 – 2015/2311(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 8/2015 —Tiesa (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 – 2015/2312(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 2015. finanšu gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 – 2015/2314(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 41/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 – 2015/2331(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-10/T/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 – 2015/2332(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Apropriāciju pārvietojums 2015. finanšu gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 – 2015/2333(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


7. Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē (2015/2972(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alain Lamassoure, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Patrick Le Hyaric, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, kas atsaucās uz Diane Dodds izteikumiem un pieprasīja nodot šo jautājumu izskatīšanai Prezidijā (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht un Laura Ferrara.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin un Frank Engel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr un Georgios Epitideios.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Svinīgā sēde - Itālija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Itālijas Republikas prezidenta Sergio Mattarella vizītei.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias par divu pēdējo debašu norisi otrdienas vakarā (priekšsēdētājs to pieņēma zināšanai).


9.1. 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0404).


9.2. Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0405).


9.3. ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0406).


9.4. 2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0333/2015).

(Kopīgā projekta noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0407).

Uzstāšanās

Pēc balsojuma uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), lai uzsvērtu iestāžu labo sadarbību 2016. gada budžeta procedūras īstenošanā.

Priekšsēdētājs pirms 2016. finanšu gada budžeta parakstīšanas sniedza šādu paziņojumu:

"Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2015. gada 14. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2016. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2016. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā."


9.5. Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (balsošana)

Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem [2015/2066(INI)] - . Referenti: Elisa Ferreira un Michael Theurer (A8-0317/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0408).

Uzstāšanās

Pirms balsojuma uzstājās Fabio De Masi un Philippe Lamberts par Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvarām. Priekšsēdētājs sniedza precizējumus.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


9.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) (D041427 – 2015/2962(RSP)) - ENVI komiteja. Referenti: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0409).


9.7. Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušanu [2015/2063(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Rachida Dati (A8-0316/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0410).

Uzstāšanās

Gerard Batten un Julia Reid par balsošanas norisi.


9.8. ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam [2015/2107(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Ole Christensen (A8-0312/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0411).

Uzstāšanās

Pēc balsojuma uzstājās David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren un Bruno Gollnisch par balsošanas norisi.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

José Manuel Fernandes un Gérard Deprez ziņojums - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr un Andrejs Mamikins.

Elisa Ferreira un Michael Theurer ziņojums - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan un Jonathan Arnott.

Rachida Dati ziņojums - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott un Bill Etheridge.

Ole Christensen ziņojums - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren un Andrejs Mamikins.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Patricija Šulin ir informējusi, ka vakar, pirmo septiņu balsojumu pēc saraksta laikā (Claude Moraes ziņojumi (A8-0250/2015, A8-0251/2015 un A8-0252/2015), Carlos Iturgaiz ziņojums (A8-0318/2015), Werner Langen ziņojums (A8-0315/2015) un divi pirmie balsojumi par Inês Cristina Zuber ziņojumu (A8-0310/2015)), nedarbojās viņas balsošanas iekārta.

István Ujhelyi bija klāt sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Vardarbības pret sievietēm novēršana Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000126/2015) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Vardarbības pret sievietēm izskaušana Eiropas Savienībā (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015).

Iratxe García Pérez izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


14. Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (2015/2902(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Petr Mach, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Enrique Guerrero Salom.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Gilles Pargneaux, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev un Eduard Kukan.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák un Therese Comodini Cachia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


15. Stāvoklis Burundi (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2973(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano un Fabio Massimo Castaldo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman un Stanislav Polčák.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: decembra II sesija.


16. Vēlēšanas Mjanmā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vēlēšanas Mjanmā (2015/2974(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Debates tika slēgtas.


17. Parlamenta sastāvs

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Xabier Benito Ziluaga ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Pablo Iglesias vietā, sākot ar 2015. gada 25. novembri.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka María Teresa Giménez Barbat ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Fernando Maura Barandiarán vietā, sākot ar 2015. gada 25. novembri.

Saskaņā ar 13. pantu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments pieņēma zināšanai, ka Xabier Benito Ziluaga un María Teresa Giménez Barbat ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem, sākot ar 2015. gada 25. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Xabier Benito Ziluaga un María Teresa Giménez Barbat pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

ITRE komiteja: Xabier Benito Ziluaga — Miguel Urbán Crespo vietā;

AFET komiteja: Miguel Urbán Crespo;

Cilvēktiesību apakškomiteja: Miguel Urbán Crespo;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Xabier Benito Ziluaga.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. Stāvoklis Gruzijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Gruzijā (2015/2975(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Petras Auštrevičius un Stanislav Polčák, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


20. Stāvoklis Moldovā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Moldovā (2015/2976(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz un Michał Boni.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


21. Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000147/2015) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Bērnu izglītība ārkārtas situācijās un ieilgušās krīzēs (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).

Linda McAvan izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică un Andrejs Mamikins, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Yana Toom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias un Julie Ward.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan DEVE komitejas vārdāpar izglītības nodrošināšanu bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.7. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 571.857/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums - Privātuma politika