Indeks 
Protokół
PDF 259kWORD 210k
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu (debata)
 8.Uroczyste posiedzenie - Republika Włoska
 9.Głosowanie
  9.1.Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (głosowanie)
  9.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) (głosowanie)
  9.7.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (głosowanie)
  9.8.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE (debata)
 14.Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach 15–16 listopada 2015 r. (debata)
 15.Sytuacja w Burundi (debata)
 16.Wybory w Mjanmie/ Birmie (debata)
 17.Skład Parlamentu
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Sytuacja w Gruzji (debata)
 20.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 21.Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił zamach terrorystyczny, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Tunisie, i w którym zginęło 14 członków ochrony prezydenta. Przekazał w imieniu Parlamentu kondolencje rodzinom ofiar i nawiązał ponadto do niedawnych zamachów w Bejrucie, Paryżu i Bamako.


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 listopada 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 listopada 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2011 w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2015 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 października 2015 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Rady.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - termin: 12 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - termin: 10 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - termin: 21 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-metylcyklopropenu, flonikamidu, flutriafolu, kwasu indolilooctowego, kwasu indolilo-3-masłowego, petoksamidu, pirymikarbu, protiokonazolu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - termin: 12 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - termin: 10 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - termin: 10 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - termin: 19 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - termin: 21 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - termin: 24 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - termin: 11 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - termin: 17 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - termin: 21 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - termin: 18 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięć środków 9, 10, 11, 12, 13 et 14/2015 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków 4/2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 1/2015 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 i 38/2015 – Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 i 38/2015 – Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków EESC DEC 1/2015 – Sekcja 4 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 203 ust. 8 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu nabycia budynku delegatury UE w Tokio.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2015 – Komitet Regionów (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 37/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 13/2015 – Komitet Regionów (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 14/2015 – Komitet Regionów (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 6/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD)). Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2015 - ESDZ (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2015 - EIOD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 7/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 8/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków – budżet na 2015 r. – Agencja Dostaw Euratomu (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 41/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/T/15 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków – budżet na 2015 r. – Agencja Dostaw Euratomu (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


7. Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Elżbietę Fotygę, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antonio Tajaniego, Anna Elżbieta Fotyga, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Patrick Le Hyaric, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Michèle Rivasi, która odpowiedział arównież na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles`a Lebretona, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, która nawiązała do wypowiedzi Diane Dodds i zwróciła się o przekazanie sprawy do Prezydium (Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht i Laura Ferrara.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin i Frank Engel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Republika Włoska

W godzinach od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty prezydenta Republiki Włoskiej Sergio Mattarellego.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Notis Marias w sprawie przebiegu dwóch ostatnich debat, które miały miejsce we wtorek wieczorem (Przewodniczący przyjął jego uwagi do wiadomości).


9.1. Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2015 na rok budżetowy 2015, Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0406)


9.4. Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Większość kwalifikowana wymagana do odrzucenia wspólnego projektu.)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0407)

Wystąpienia

Po głosowaniu wystąpił Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady), który podkreślił udaną współpracę między instytucjami w ramach procedury budżetowej 2016.

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2016 przewodniczący wygłosił następujące oświadczenie:

„Wspólny tekst uzgodniony w komitecie pojednawczym w dniu 14 listopada 2015 r. został zatwierdzony jednocześnie przez Parlament i Radę. Procedura budżetowa odbyła się zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedurę budżetową dotyczącą roku budżetowego 2016 można więc uznać za zakończoną. Ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.


9.5. Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach [2015/2066(INI)] - . Współsprawozdawcy: Elisa Ferreira i Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0408)

Wystąpienia

Przed głosowaniem głos zabrali Fabio De Masi i Philippe Lamberts w sprawie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach. Przewodniczący udzielił wyjaśnień.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


9.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji XXX udzielającej zezwolenia na zastosowanie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – komisja ENVI - Sprawozdawcy: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0409)


9.7. Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne [2015/2063(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0410)

Wystąpienia

Gerard Batten i Julia Reid w sprawie przebiegu głosowań.


9.8. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0411)

Wystąpienia

Po głosowaniu głos zabrali David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren i Bruno Gollnisch w sprawie przebiegu głosowań.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Elisa Ferreira i Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott i Bill Etheridge

Sprawozdanie Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren i Andrejs Mamikins.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.25 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Patricija Šulin poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie działało podczas wczorajszych 7 pierwszych głosowań imiennych (nad sprawozdaniami Claude'a Moraesa (A8-0250/2015, A8-0251/2015 i A8-0252/2015), sprawozdaniem Carlosa Iturgaiza (A8-0318/2015), sprawozdaniem Wernera Langena (A8-0315/2015) i podczas dwóch pierwszych głosowań nad sprawozdaniem Inês Cristiny Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000126/2015), które skierowała Iratxe García Pérez, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


14. Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach 15–16 listopada 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach 15–16 listopada 2015 r. (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Petr Mach, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, i Enrique Guerrero Salom.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Gilles Pargneaux, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe`a, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev i Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák i Therese Comodini Cachia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali: Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB, i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w Burundi (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano i Fabio Massimo Castaldo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman i Stanislav Polčák.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja grudniowa.


16. Wybory w Mjanmie/ Birmie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wybory w Mjanmie/ Birmie (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Debata została zamknięta.


17. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Xabiera Benito Ziluagi w miejsce Pablo Iglesiasa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Maríi Teresy Giménez Barbat w miejsce Fernando Maury Barandiarána na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 13 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, i z art. 4 ust. 1 Regulaminu, Parlament przyjmuje do wiadomości wybór Xabiera Benito Ziluagi i Maríi Teresy Giménez Barbat ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania ich mandatów poselskich lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Xabier Benito Ziluaga i María Teresa Giménez Barbat biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczyli uprzednio na piśmie, że nie zajmują żadnego stanowiska niepołączalnego z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy GUE/NGL następujące wnioski o nominację:

komisja ITRE: Xabier Benito Ziluaga w miejsce Miguela Urbána Crespo

komisja AFET: Miguel Urbán Crespo

Podkomisja Praw Człowieka: Miguel Urbán Crespo

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Xabier Benito Ziluaga

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Sytuacja w Gruzji (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Gruzji (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa i Stanislava Polčáka, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


20. Sytuacja w Mołdawii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Mołdawii (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


21. Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000147/2015) które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan rozwinęła pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică i Andrejs Mamikins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Yanę Toom.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i Julie Ward.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie edukacji dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 26.11.2015.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 571.857/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności