Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 208k
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Nedávne teroristické útoky v Paríži (rozprava)
 8.Slávnostná schôdza - Taliansko
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  9.6.Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasovanie)
  9.7.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (hlasovanie)
  9.8.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (rozprava)
 14.Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (rozprava)
 15.Situácia v Burundi (rozprava)
 16.Voľby v Mjanmarsku (rozprava)
 17.Zloženie Parlamentu
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Situácia v Gruzínsku (rozprava)
 20.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.35 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie, v ktorom odsúdil teroristický útok, ku ktorému došlo včera večer v Tunisku a ktorý si vyžiadal 14 obetí z radov prezidentskej gardy. Vyjadril tiež sústrasť rodinám obetí a pripomenul nedávne atentáty v Bejrúte, Paríži a Bamaku..


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov aDohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ITRE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. septembra 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. októbra 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady
pridelené: gestorský výbor: ENVI


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na želatínu, kolagén a vysoko rafinované produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - lehota: 12. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - lehota: 10. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - lehota: 21. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1-metylcyklopropénu, flonikamidu, flutriafolu, kyseliny indolyloctovej, kyseliny indolylmaslovej, petoxamidu, pirimikarbu, protiokonazolu a teflubenzurónu v určitých produktoch alebo na nich (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - lehota: 12. januára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - lehota: 10. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - lehota: 10. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - lehota: 19. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - lehota: 21. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - lehota: 24. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fosetylu v určitých produktoch alebo na nich (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - lehota: 11. januára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - lehota: 17. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/312/EÚ, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - lehota: 21. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - lehota: 18. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ITRE


5. Presuny rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov INF 9, 10, 11, 12, 13 a 14/2015.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov 4/2015 ombudsmana.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2015 Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 a 38/2015 – oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 a 38/2015 – oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC EESC DEC 1/2015 - oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V súlade s článkom 203 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení zakúpenia budovy delegácie EÚ v Tokiu.


6. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 35/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2015 – Výbor regiónov (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 37/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 13/2015 – Výbor regiónov (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 14/2015 – Výbor regiónov (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 6/2015 – Súdny dvor (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 40/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2/2015 – ESVČ (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2/2015 – EDPS (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 7/2015 – Súdny dvor (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 8/2015 – Súdny dvor (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 41/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/T/15 – Európsky dvor audítorov (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


7. Nedávne teroristické útoky v Paríži (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávne teroristické útoky v Paríži (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, ktorá sa vrátila k návrhom, ktorá predložila Diane Dodds, a požiadala, aby bola záležitosť postúpená predsedníctvu (predsedníčka to vzala na vedomie), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht a Laura Ferrara.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin a Frank Engel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Slávnostná schôdza - Taliansko

Od 12.00 do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy prezidenta Talianskej republiky Sergia Mattarellu konala slávnostná schôdza Parlamentu.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Notis Marias k priebehu dvoch ostatných rozpráv v utorok večer (predseda to vzal na vedomie).


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0404)


9.2. Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0405)


9.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0406)


9.4. Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie spoločného textu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0407)

Vystúpenia:

Po hlasovaní Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady), ktorý vyzdvihol dobrú spoluprácu inštitúcií v rámci rozpočtového postupu na rok 2016.

Predseda pred podpísaním rozpočtu na rozpočtový rok 2016 predniesol toto vyhlásenie:

„Spoločný text dohodnutý v zmierovacom výbore 14. novembra 2015 bol schválený zároveň Parlamentom i Radou. Rozpočtový postup bol uplatnený v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2016 teda možno považovať za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2016 za schválený s konečnou platnosťou.“


9.5. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2015/2066(INI)] - . Spravodajcovia: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0408)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Fabio De Masi a Philippe Lamberts k mandátu osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru aleo účinku. Predseda podal vysvetlenie.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


9.6. Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Výbor ENVI - Spravodajcovia: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0409)


9.7. Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (hlasovanie)

Správa o predchádzaní radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami [2015/2063(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0410)

Vystúpenia:

Gerard Batten a Julia Reid k priebehu hlasovania.


9.8. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)

Správa o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0411)

Vystúpenia:

Po hlasovaní David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren a Bruno Gollnisch, k priebehu hlasovania.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Andrejs Mamikins

Správa: Elisa Ferreira a Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

Správa: Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott a Bill Etheridge

Správa: Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren a Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Patricija Šulin uviedla, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo počas prvých siedmych hlasovaní podľa mena zo včerajška (správy Claude Moraes (A8-0250/2015, A8-0251/2015 a A8-0252/2015), správa Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015), správa Werner Langen (A8-0315/2015) a prvé dve hlasovania o správe Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi bol prítomný, jeho meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000126/2015), ktorú položila Iratxe García Pérez v mene výboru FEMM pre Komisiu: Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


14. Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev a Eduard Kukan.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák a Therese Comodini Cachia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker a Michaela Šojdrová.

Vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v Burundi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: druhá decembrová schôdza.


16. Voľby v Mjanmarsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Voľby v Mjanmarsku (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Eduard Kukan.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Rozprava sa skončila.


17. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili, že Xabier Benito Ziluaga bol s účinnosťou od 25. novembra 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii sa ním nahrádza Pablo Iglesias.

Príslušné španielske úrady oznámili, že María Teresa Giménez Barbat bola s účinnosťou od 25. novembra 2015 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii sa ňou nahrádza Fernando Maura Barandiarán.

V súlade s článkom 13 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Xabiera Benita Ziluagu a Maríe Teresy Giménezovej Barbatovej s účinnosťou od 25. novembra 2015.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslanca preskúmané, alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, Xabier Benito Ziluaga a María Teresa Giménez Barbat zaujmú miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred podali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny GUE/NGL tieto žiadosti o vymenovania:

výbor ITRE: Xabier Benito Ziluaga, ktorým sa nahrádza Miguel Urbán Crespo

výbor AFET: Miguel Urbán Crespo

podvýbor pre ľudské práva: Miguel Urbán Crespo

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Xabier Benito Ziluaga

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto vymenovania budú považované za schválené.


19. Situácia v Gruzínsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Gruzínsku (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Petras Auštrevičius a Stanislav Polčák, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


20. Situácia v Moldavsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Moldavsku (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Michał Boni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


21. Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000147/2015), ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE pre Komisiu: Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică a Andrejs Mamikins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Yana Toom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o vzdelaní pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 571.857/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia