Kazalo 
Zapisnik
PDF 248kWORD 204k
Sreda, 25. november 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Nedavni teroristični napadi v Parizu (razprava)
 8.Slavnostna seja - Italija
 9.Čas glasovanja
  9.1.Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)
  9.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (glasovanje)
  9.7.Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (glasovanje)
  9.8.Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Odprava nasilja nad ženskami v EU (razprava)
 14.Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16. novembra 2015) (razprava)
 15.Razmere v Burundiju (razprava)
 16.Volitve v Mjanmaru (razprava)
 17.Sestava Parlamenta
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Razmere v Gruziji (razprava)
 20.Razmere v Moldaviji (razprava)
 21.Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obsodil teroristični napad, ki se je včeraj zvečer zgodil v Tunisu in v katerem je izgubilo življenje 14 pripadnikov predsedniške garde. Družinam žrtev je izrekel sožalje v imenu institucije in ob tem spomnil na nedavne atentate v Bejrutu, Parizu in Bamaku.


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 1233/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. septembra 2015
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. oktobra 2015
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI


4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za želatino, kolagen in visoko rafinirane proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - rok: 12 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - rok: 10 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - rok: 21 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov za 1-metilciklopropen, flonikamid, flutriafol, indolilocetno kislino, indolilmasleno kislino, petoksamid, pirimikarb, protiokonazol in teflubenzuron v ali na nekaterih proizvodih (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - rok: 12 januar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - rok: 10 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - rok: 10 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - rok: 19 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - rok: 21 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - rok: 24 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za fosetil v ali na nekaterih proizvodih (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - rok: 11 januar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - rok: 17 februar 2016)
posredovano pristojni : TRAN

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - rok: 21 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - rok: 18 februar 2016)
posredovano pristojni : ITRE


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev za Odbor regij INF 9, 10, 11, 12, 13 in 14/2015.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev 4/2015 za Evropskega varuha človekovih pravic.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditev sredstev DEC 1/2015 za Ekonomsko-socialni odbor.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditve sredstev DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 in 38/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 in 38/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev za Evropski ekonomsko-socialni odbor DEC 1/2015 - oddelek VI - Ekonomsko-socialni odbor.

V skladu s členom 203(8) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi nakupa nepremičnine za delegacijo EU v Tokiu.


6. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 35/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev DEC 1/2015 - Odbor regij (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 37/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 13/2015 - Odbor regij (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 14/2015 - Odbor regij (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 6/2015 - Sodišče (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 40/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 7/2015 - Sodišče (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 8/2015 - Sodišče (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2015 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 41/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-10/T/15 - Evropsko računsko sodišče (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2015 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


7. Nedavni teroristični napadi v Parizu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nedavni teroristični napadi v Parizu (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Bruno Gollnisch samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Alain Lamassoure, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Patrick Le Hyaric, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, ki se je vrnila na predlog Diane Dodds in zahtevala, da je treba zadevo predati predsedstvu (predsednica je zabeležila pripombo), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht in Laura Ferrara.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin in Frank Engel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr in Georgios Epitideios.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Slavnostna seja - Italija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska italijanskega predsednika Sergia Mattarelle.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Notis Marias o poteku dveh zadnjih torkovih večernih razprav (predsednik je zabeležil pripombo).

°
° ° °


9.1. Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0406)


9.4. Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Kvalificirana večina za zavrnitev skupnega besedila)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0407)

Govorili so

Po glasovanju, Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu), ki je poudaril dobro sodelovanje institucij v proračunskem postopku za leto 2016.

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2016 je predsednik podal naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, o katerem se je 14. novembra 2015 dogovoril spravni odbor, sta Svet in Parlament sprejela. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2016 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2016 dokončno sprejet."


9.5. Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom [2015/2066(INI)] - . Soporočevalca: Elisa Ferreira in Michael Theurer (A8-0317/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0408)

Govorili so

Pred glasovanjem, Fabio De Masi in Philippe Lamberts o mandatu Posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom. Predsednik je podal podrobnejše informacije.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


9.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Odbor ENVI - Poročevalci: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0409)


9.7. Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (glasovanje)

Poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij [2015/2063(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0410)

Govorili so

Gerard Batten in Julia Reid o poteku glasovanja


9.8. Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (glasovanje)

Poročilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0411)

Govorili so

Po glasovanju, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren in Bruno Gollnisch o poteku glasovanja.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr in Andrejs Mamikins

Poročilo: Elisa Ferreira in Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan in Jonathan Arnott

Poročilo: Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott in Bill Etheridge

Poročilo: Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren in Andrejs Mamikins.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.25, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Patricija Šulin je sporočila, da njena glasovalna naprava ni delovala v času včerajšnjih prvih sedmih poimenskih glasovanj (poročili Clauda Moraesa (A8-0250/2015, A8-0251/2015 in A8-0252/2015), poročilo Carlosa Iturgaiza (A8-0318/2015), poročilo Wernerja Langena (A8-0315/2015) in prvi dve glasovanji o poročilu Inês Cristine Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi je bil navzoč, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Odprava nasilja nad ženskami v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000126/2015) ki ga je postavila Iratxe García Pérez, v imenu odbora FEMM, Komisiji: Odprava nasilja nad ženskami v EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


14. Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16. novembra 2015) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16. novembra 2015) (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) sta podala izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Petr Mach, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Gilles Pargneaux, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev in Eduard Kukan.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák in Therese Comodini Cachia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker in Michaela Šojdrová.

Govorila sta Christos Stylianides (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


15. Razmere v Burundiju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano in Fabio Massimo Castaldo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman in Stanislav Polčák.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: delno zasedanje december II.


16. Volitve v Mjanmaru (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Volitve v Mjanmaru (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" je govoril Eduard Kukan.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Razprava se je zaključila.


17. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Pabla Iglesiasa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Xabier Benito Ziluaga z začetkom veljavnosti dne 25. novembra 2015.

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Fernanda Maure Barandiarána za poslanko Evropskega parlamenta imenovana María Teresa Giménez Barbat z začetkom veljavnosti dne 25. novembra 2015.

Parlament se je v skladu s členom 13 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4(1) Poslovnika seznanil z izvolitvijo Xabiera Benita Ziluage in Maríe Terese Giménez Barbat z začetkom veljavnosti dne 25. novembra 2015.

Dokler se v skladu s členom 3(2) Poslovnika ne preveri veljavnosti mandata poslanca ali se ne odloči o morebitnem sporu, se Xabier Benito Ziluaga in María Teresa Giménez Barbat pod pogojem, da sta predhodno podpisala pisno izjavo, da ne izvajata funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih organov.


18. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine GUE/NGL prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor ITRE: Xabier Benito Ziluaga namesto Miguela Urbána Crespa

odbor AFET: Miguel Urbán Crespo

Pododbor za človekove pravice: Miguel Urbán Crespo

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Xabier Benito Ziluaga

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


19. Razmere v Gruziji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Gruziji (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Petras Auštrevičius in Stanislav Polčák, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


20. Razmere v Moldaviji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Moldaviji (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Andi Cristea v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz in Michał Boni.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


21. Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000147/2015) ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan je predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică in Andrejs Mamikins, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Yana Toom.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias in Julie Ward.

Govoril je Christos Stylianides.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, o izobraževanju otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika z dne 26.11.2015.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 571.857/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Generalni sekretar

Podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Opravičeni:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov