Index 
Protokoll
PDF 253kWORD 178k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Terroristattackerna i Paris (debatt)
 8.Högtidligt möte – Italien
 9.Omröstning
  9.1.Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  9.6.Invändning enligt artikel 106: beviljande av tillstånd för användningen av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (omröstning)
  9.7.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (omröstning)
  9.8.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Avskaffande av våld mot kvinnor i EU (debatt)
 14.Resultatet av toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 och av G20-mötet den 15–16 november 2015 (debatt)
 15.Situationen i Burundi (debatt)
 16.Valet i Myanmar (debatt)
 17.Parlamentets sammansättning
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Situationen i Georgien (debatt)
 20.Situationen i Moldavien (debatt)
 21.Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han fördömde gårdagskvällens terrorattentat i Tunis, då 14 personer från presidentens säkerhetsstyrka dödades. Han framförde parlamentets kondoleanser till offrens familjer och nämnde även den senaste tidens attentat i Beirut, Paris och Bamako.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 november 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 november 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader på begäran av Europaparlamentet
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 oktober 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller de särskilda kraven för gelatin, kollagen och högförädlade produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - tidsfrist: 12 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - tidsfrist: 21 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1-metylcyklopropen, flonicamid, flutriafol, indolylättiksyra, indolylsmörsyra, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol och teflubenzuron i eller på vissa produkter (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - tidsfrist: 12 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2016)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2016)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - tidsfrist: 19 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - tidsfrist: 21 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - tidsfrist: 24 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosetyl i eller på vissa produkter (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - tidsfrist: 17 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - tidsfrist: 21 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - tidsfrist: 18 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ITRE


5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 9, 10, 11, 12, 13 och 14/2015.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska ombudsmannens anslagsöverföring 4/2015.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring DEC 1/2015.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 och 38/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 och 38/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringen EESC DEC 1/2015 – avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 203.8 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av förvärvet av EU-delegationens byggnad i Tokyo.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015 – Regionkommittén (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 37/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 13/2015 – Regionkommittén (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 14/2015 – Regionkommittén (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 6/2015 – Domstolen (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 40/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))
Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2015 - EDPS (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 7/2015 – Domstolen (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 8/2015 – Domstolen (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring - budgetåret 2015 - Euratoms försörjningsbyrå (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 41/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/T/15 – Europeiska revisionsrätten (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring - budgetåret 2015 - Euratoms försörjningsbyrå (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


7. Terroristattackerna i Paris (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Terroristattackerna i Paris (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Patrick Le Hyaric, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, som yttrade sig om Diane Dodds inlägg och begärde att presidiet skulle diskutera det (talmannen noterade detta), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht och Laura Ferrara.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin och Frank Engel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Högtidligt möte – Italien

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Sergio Mattarella, Republiken Italiens president.)


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Notis Marias yttrade sig om hur tisdagskvällens två sista debatter hade förlupit. (Talmannen noterade detta.)

°
° ° °


9.1. Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2015 för budgetåret 2015, egna medel och Europeiska datatillsynsmannen [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0404)


9.2. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltningförslaget [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0405)


9.3. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0406)


9.4. Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Kvalificerad majoritet krävdes för ett förkastande av det gemensamma förslaget.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0407)

Inlägg:

Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) yttrade sig efter omröstningen för att framhålla det goda samarbetet mellan institutionerna under budgetförfarandet för 2016.

Talmannen gjorde nedanstående uttalande innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2016:

”Det förslag som förlikningskommittén avgav den 14 november 2015 har antagit av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för budgetåret 2016 kan således betraktas som avslutat. Jag förklarar härmed unionens budget för budgetåret 2016 slutligt antagen.”


9.5. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2015/2066(INI)] - . Föredragande: Elisa Ferreira och Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0408)

Inlägg:

Fabio De Masi och Philippe Lamberts yttrade sig före omröstningen om mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller liknande effekt. Talmannen gjorde klargöranden om detta.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


9.6. Invändning enligt artikel 106: beviljande av tillstånd för användningen av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagda i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Föredragande: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0409)


9.7. Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (omröstning)

Betänkande om att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer [2015/2063(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0410)

Inlägg:

Gerard Batten och Julia Reid yttrade sig om omröstningens förlopp.


9.8. EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (omröstning)

Betänkande om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0411)

Inlägg:

David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren och Bruno Gollnisch yttrade sig efter omröstningen om dess förlopp.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Manuel Fernandes och Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr och Andrejs Mamikins

Betänkande Elisa Ferreira och Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan och Jonathan Arnott

Betänkande Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott och Bill Etheridge

Betänkande Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren och Andrejs Mamikins.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Patricija Šulin meddelade att hennes omröstningsapparat inte fungerat under gårdagens första sju omröstningar med namnupprop (Claude Moraes betänkanden (A8-0250/2015, A8-0251/2015 och A8-0252/2015), Carlos Iturgaiz betänkande (A8-0318/2015), Werner Langens betänkande (A8-0315/2015) och de två första omröstningarna om Inês Cristina Zubers betänkande (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi hade varit närvarande men hans namn fanns inte med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Avskaffande av våld mot kvinnor i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000126/2015) från Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, till kommissionen: Avskaffande av våld mot kvinnor i EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Resultatet av toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 och av G20-mötet den 15–16 november 2015 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 och av G20-mötet den 15–16 november 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Petr Mach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, och Enrique Guerrero Salom.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Gilles Pargneaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev och Eduard Kukan.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák och Therese Comodini Cachia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker och Michaela Šojdrová.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Burundi (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano och Fabio Massimo Castaldo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman och Stanislav Polčák.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden december II.


16. Valet i Myanmar (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Valet i Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Xabier Benito Ziluaga utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Pablo Iglesias från och med den 25 november 2015.

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att María Teresa Giménez Barbat utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Fernando Maura Barandiarán från och med den 25 november 2015.

Parlamentet noterade i enlighet med artikel 13 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet samt artikel 4.1 i arbetsordningen att Xabier Benito Ziluaga och María Teresa Giménez Barbat utsetts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 25 november 2015.

Xabier Benito Ziluaga och María Teresa Giménez Barbat skulle, i enlighet med artikel 3.2. i arbetsordningen, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

GUE/NGL-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ITRE-utskottet: Xabier Benito Ziluaga i stället för Miguel Urbán Crespo

AFET-utskottet: Miguel Urbán Crespo

underutskottet för mänskliga rättigheter: Miguel Urbán Crespo

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Xabier Benito Ziluaga

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


19. Situationen i Georgien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Georgien (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Petras Auštrevičius och Stanislav Polčák, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Situationen i Moldavien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Moldavien (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000147/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică och Andrejs Mamikins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Yana Toom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 26.11.2015.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 571.857/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy