Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2969(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1263/2015

Συζήτηση :

PV 26/11/2015 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0413

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.2. Καμπότζη
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 και B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Οι Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Csaba Sógor και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Ramon Tremosa i Balcells και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου