Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
Πλήρη Πρακτικά

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 27 Νοεμβρίου 2015.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Inês Cristina Zuber σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας να παρουσιάσει αιτιολογήσεις ψήφου επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου