Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras

6. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
Stenograma

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)
perduota atsakingam komitetui: JURI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD) - 13514/2015 – COM(2015)0588)

perduota atsakingam komitetui: JURI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. lapkričio 27 d.

°
° ° °

Kalbėjo Inês Cristina Zuber dėl to, kad neįmanoma pateikti paaiškinimų dėl balsavimo dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika