Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000141/2015) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Fredrick Federley και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt και Norbert Erdős, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με μία νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton και Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων 2015/2957(RSP) (B8-1283/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου