Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 26. november 2015 - Strasbourg

9. Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000141/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Arutelu toimus 23. novembril 2015 (23.11.2015 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Fredrick Federley ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel loomade heaolu kohta 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt ja Norbert Erdős, fraktsiooni PPE nimel uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton ja Julie Girling fraktsiooni ECR nimel loomade heaolu strateegia kohta (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Hääletus: 26.11.2015protokoll punkt 11.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika