Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris - Strasbūra

9. Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000141/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015).

Debates notika 2015. gada 23. novembrī (23.11.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Fredrick Federley un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā — par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā — par dzīvnieku labturību (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt un Norbert Erdős PPE grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro S&D grupas vārdā — par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton un Julie Girling ECR grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika