Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 november 2015 - Straatsburg

9. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Het debat heeft op 23 november 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 23.11.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Fredrick Federley en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over een    dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-   1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, on dierenwelzijn (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt en Norbert Erdős, namens de PPE-Fractie, over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over een dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over een dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 26.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid