Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000127/2015) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 27 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana και Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 2015/2772(RSP) (B8-1231/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου