Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1278/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.6. Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 και B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1278/2015

(αντικαθιστά τις B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 και B8-1283/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0417)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1279/2015 και B8-1281/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου